fredag 31 oktober 2008

Lägg inte ner värnplikten

Jag snabbinformerar mig på DN om tanken att avskaffa värnplikten i fredstid. Det finns inte en suck i världen att man kan starta upp den ifall freden är hotad. Hotar någon oss så är ju en upprustning en inbjudan att anfalla innan vi rustat klart.

Ur ett mänskligt perspektiv så tycker jag egentligen inte om värnplikten eftersom det är en form av tvångsarbete där man dessutom uppmanas riskera sitt liv. Ur samhällsvinkel och även individens utveckling så kan dock ett års samhällstjänst vara nyttigt (välj exempelvis på hemtjänst eller värnplikt).

Att flickor slipper värnplikten är såklart orättvist mellan könen - men om vi killar inväntar att barnen är födda så är det en snedfördelning vi gärna unnar dem (och det bara för besväret fram till förlossningen).

torsdag 30 oktober 2008

Alternativ till konsumtion

Sollentuna -shoppingens Mecka. Med det stora köptemplet Stinsen och nu snart ett lika stort och mäktigt Sollentuna centrum finns det alla möjligheter i världen att konsumera. Men hallå, var det inte människors oro över miljöförstöringen och att vi lever över våra tillgångar som oroade folk mest. För att få en hållbar utveckling måste vi dra ned på vår konsumtion. Det är dock ett dilemma att västvärlden vill ha tillväxt, resten av världen vill också ha tillväxt. Vad är det som säger att vi här har rätt till att ha bil, tusen elektronikprylar men inte de i utvecklingsländer? Vad du ska göra i helgen är ditt egna fria val. Men det finns alternativ till köptemplen (och den kommande julrushen). Till exempel gå ut i den natur som vi är rädda om och njut!

Sjukvården och hälsan

Vid senaste valet låg hälso-och sjukvårdsfrågorna på tionde plats i angelägenhetsgrad bland Folkpartiets väljare. Det skiljer inte mycket från andra partiers siffror. Vid en relativt ny undersökning av samma grupp så ligger frågan nu på första plats! Denna förflyttning av prioritet är viktig att ta hänsyn till inför nästa riksdagsval. Dock tycker jag att landstingspolitiken har en ganska låg profil i vårt parti, något jag verkligen skulle vilja att vi ändrar på. Oavsett vilken åsikt man har om Vårdval Sthlm och på vilket sätt det har införts så måste jag få säga ett ÄNTLIGEN till att man själv får ta ansvaret för vilken vårdcentral och även läkare som jag vill ska vara med i behandlingen av mig. Den rättigheten borde vi ha haft för längesedan!

En väl fungerande primärvård är A och O men jag vill också att vi tar itu med frågan kring tillgång till specialistvård och vilka remisskrav som är rimliga att ha. I ett samhälle med mycket väl upplysta medborgare som då och då blir patienter är det viktigt att vi lämnar en del av ansvaret åt patienten själv.

Vad är det som oroar svenskar mest?

I SvD 28 okt 2008 redovisas en undersökning av SOM-institutet, som frågat ett representivt urval av 1500 svenskar om vad de upplever som mest oroande inför framtiden. 2007 ansåg 61 procent att miljöförstöringen var mest oroande. 2002 tyckte 43 procent så. 58 procent oroades 2007 av jordens klimat mot 39 procent 2002. Det bekräftar vad Eurobarometern nyligen visat: 72% av svenskarna anser att klimatfrågorna är en viktig fråga i valet till Europaparlamentet 7 juni 2009.


Världsnaturfondens rapport "Living Planet Report 2008" (referat i DN 30 okt 2008) visar att förbrukningen av jordens resurser överskrider jordens ekologiska kapacitet. Störst överförbrukning har industriländer som USA, Danmark och Australien. Sverige ligger på 18 plats. Det krävs förändrad livsstil och systemförändringar. Viktigast är att få ned koldioxidutsläppen anser Värdsnaturfonden. Därför är det mycket positivt att Fredrik Reinfeldt i spetsen för den borgerliga alliansen har visat stark ambition att kraftfullt driva denna fråga om ett år då Sverige är EU:s ordförandeland!

Stärk kvinnofriden!

819 överträdelser av besöksförbuden skedde enbart i Stockholms län förra året. Lagen duger inte som skydd för utsatta kvinnor. Nu finns det ett förslag om ny kontaktförbudslag som i stort bygger på elektronisk övervakning. Det kommer att stärka kvinnor och barns säkerhet och det är verkligen på tiden.

Kvinnor som ständigt utsätts för nya hot och besöksöverträdelser har ofta haft ”egen bostadsarrest” medan männen fått röra sig helt fritt. Det är ovärdigt ett rättsamhälle. Med ny teknik kan man begränsa männens möjlighet att fortsätta våldföra sig på kvinnorna för att sedan blåneka. Nu åker de dit vilket är bra. Detta kan också vara ett första steg mot en omvänd kommunarrest för män som inte slutar skapa ett helvete för kvinnan vilket jag varmt skulle välkomna. Nu gäller det att få lagen på plats och att domstolarna snarast börja praktisera den.

onsdag 29 oktober 2008

Oro bland befolkningen


Att våra medborgare kan känna sig trygga är en viktig faktor för god livskvalitet. Tyvärr ser vi att det finns en stor oro bland befolkningen idag.

Vi måste ha en synlig polis och en lagändring som innebär att lagstiftningen följer individen och inte ständigt stöter på de sekretessväggar som finns myndigheter emellan. Då ökar också kommunernas möjligheter att samverka med andra för att både förebygga och bidra till ett tryggare samhälle.

Sedan nationell brottsstatistik började föras i Sverige 1950 har antalet anmälda brott ökat dramatiskt. År 1950 anmäldes drygt 195 000 brott och år 2007 anmäldes 1,3 miljoner brott till polis, tull eller åklagare.
Antalet poliser har ökat men dessvärre har inte hela rättskedjan följt med i denna utveckling. Idag ligger ett stort antal ärenden på åklagarnas bord men de hinner inte med. Befolkningsmängden har ökat med knappt två miljoner människor sedan 1950 vilket naturligtvis påverkar utfallet men förklarar inte den stora ökning i antalet brott som det handlar om.

Chicken race med framtiden


Hur vi ser på klimat- och miljöhotet påverkar också möljligheterna att göra något åt det. Enligt Johan Rockström, som skrivit en mycket intressant artikel i dagens SvD, så finns det fyra olika synsätt på klimatproblematiken. I den första kategorin finns skeptikerna, i den andra vi politiker och egentligen majoritetsbefolkningen i stort i västvärlden som vill kompromissa och göra det som är politiskt möjligt, i den tredje forskare och vetenskapsmän som hävdar att klimatproblematiken är mycket mer omfattande än vi tror men agerar vi nu så kan vi hejda förloppet, och slutligen, de som hävdar att det är för sent.

Idag betalar västvärlden inte notan för våra välfärds- och tillväxtberoende samhällen, det blir utsatta människor i tredje världen som får betala och våra barn och barnbarn. Att detta är etiskt oförsvarbart är klart, men hur gör vi för att komma vidare? Hur kan vi mobilisera ett politiskt mandat att förändra våra ekonomiska kalkyler till att inkludera miljö- och klimatkostnader? Vi som är liberaler, och vill minimera regleringar och handelshinder, hur förändrar vi vår syn och vår politik så att den också rymmer ett tillräckligt ansvarstagande för klimatet och miljön? De enda styrmedel som inte är allt för begränsande är ekonomiska styrmedel via skatter, tullar och andra avgifter. Dessa måste kunna beslutas om på global nivå, dvs. FN, för att de ska få riktig effekt. Ingen ska kunna fly undan sitt ansvar. Men är det möjligt och realistiskt, även om det är nödvändigt? Jag hoppas det.

måndag 27 oktober 2008

Lärarlegitimation & skärpta behörighetsregler

PJ Anders Linder skriver på www.svd.se/pj om att bara ge lärarleg till dem som kan vad de ska. Lärarutredningens förslag till legitimation och ytterligare kvalifikationssteg för lärare och förskollärare innebär att behörighetsreglerna förtydligas och skärps. Utredningens förslag syftar till att höja personalens kompetens och därmed verksamhetens kvalitet och elevernas måluppfyllelse. Enligt utredningens förslag ska samma regler gälla för offentliga och fristående skolhuvudmän, inklusive waldorfskolor, samt för utbildning på entreprenad. Sveriges kommuner och landsting har i ett remissyttrande i huvudsak avstyrkt utredningens förslag. Jag tycker att förbundet i princip bör tillstyrka utredningen och samtidigt konstruktivt lyfta fram de enskilda delar som bör tillföras och/eller förtydligas inför regeringens propositionsskrivning. Så det är viktigt att kommuner har möjlighet att gentemot landets barn och ungdomar säkerställa kvalitén på undervisningen. Lärarutbildningen är statens ansvar men staten har hittills inte levererat vad kommunerna behöver. Det är inte bara ett krav på kommunerna utan också ett tydligt krav på regeringen eftersom lärarutbildningen måste blir bättre och det måste finnas tillräckligt många lärare.

Ungdomars drickande och drogande

Vi hade några goda år i början av 2000-talet när både alkoholdrickandet och droganvändandet minskade år för år. Men så hände något 2004/2005, och kurvan vände. Nu ser vi hur drickandet ökar och kryper ner i åldrarna. Stockholmsenkäten, som används av 19 kommuner i länet, mäter dels alkohol- och drogbruk bland ungdomar men också hur de mår och trivs i skolan. I Sollentuna visar enkätresultatet på bla. att av ungdomarna som går i nionde klass i Sollentuna, så har mer än 65 procent druckit alkhohol det senaste halvåret. Cirka 25 procent av nians ungdomar är att anses som intensivkonsumenter bland ungdomar, de dricker minst en halv kvarting sprit i månaden.

I svenskan kan man läsa om att ungdomar läggs in för sitt drogmissbruk i betydligt större omfattning i jämförelse med hur det såg ut för 20 år sedan. Det motsatta gäller för "vanliga" sjukdomar, där är det färre som vårdas idag jämfört med 1987. Skälet till att ungdomar läggs in på sjukhus är att deras psykiska hälsa är sämre än tidigare. Detta anser jag är mycket oroväckande. Vi har länge kunnat konstatera en ökning bland unga tjejer när det gäller psykisk ohälsa.

Vi som är vuxna måste närma oss ungdomarna och vara mer närvarande i deras liv. De behöver oss. Inom socialtjänsten arbetar vi dels med ett förebyggande arbete med skolorna, dels kommer många ungdomar till ungdomsmottagningen för råd och stöd. Men ingen kan ersätta föräldrarna och det nära kontaktnätet. Vi måste finnas där nu.

söndag 26 oktober 2008

Rätt och fel i politisk retorik

Jag har reflekterat över hur olika man reagerar på politisk retorik och pajkastning på senaste tiden. Att vuxenutbildningen är ett populärt mål för socialdemokrater både på riks och på lokalnivå kan väl ingen ha undgått. Själv blir jag egentligen mer upprörd över lokalTVinslag där man sitter och bygger med klossar och talar om andra, tredje och fjärde chanser en än vinklad insändare eller två i MittiSollentuna. Att man använder sig av brösttoner och ett färgstarkt språk (slakt) får ju stå för dem och en viss fantasifattigdom. Sedan är det ju tråkigt för dem att det tar sådan tid innan deras insändare kommer in att vi vid det laget lagt en reviderad budget som gör att hela resonemanget med siffror och allt måste göras om. Jag ser med spänning fram emot att se oppositionens budget. Jag vill bemöta oppositionens kritik med att berätta vilka mål vi har och hur vi arbetar för att nå de målen. Nämnden har omarbetat och bifallit flera av oppositionens förslag. Tyvärr rör dessa förslag mer att slå in öppna dörrar (läs servera inte utrotningshotad fisk i skolan) än en förbättring av utbildningen.

Nej opposition, om det vi gör i nämndearbetet är fel så är det dax att vakna och bidra med goda idéer och förslag. Vi lyssnar! Det är lättare att peka på fel än att föreslå lösningar!
För diskussion i ämnet se vår hemsida.

fredag 24 oktober 2008

De glömda barnen finns mitt ibland oss

Igår var jag på ett seminarium som socialtjänsten ordnade om de glömda barnen, de barn som lever med missbrukande förälder/föräldrar eller med föräldrar som har en psykisk sjukdom. De här barnen är många, runt 200.000 lågt räknat. Seminariet var uppdelat i tre delar. Vi fick börja med att se en teater som spelade upp en scen i en familj med en ensamstående mamma med två tonårsbarn, där mamman hade alkoholproblem. Därefter blev spelet interaktivt - vi fick guida de vuxna i barnens omgivning som skulle kunnat agera för att påverka deras livssituation. För idag är det nog så att många väljer att blunda, att inte vilja störa eller lägga sig i. Och de som blir lidande är barnen och den missbrukande föräldern. Alla behöver hjälp i en sådan situation och det finns också hjälp att få.

I Sollentuna ordnar vi samtalsgrupper för barn till missbrukande föräldrar, och vi har en mycket bra beroendevård dit man kan söka direkt för att få hjälp med sitt missbruk. Det finns mycket skam och skuld kring denna problematik, vilket förhindrar att hjälpen kommer i tid. Så många gånger måste barnen utveckla strategier för att klara av situationen, strategier som inte fungerar sedan när de själva blivit vuxna men som präglat deras barndom.

Därför behöver vi alla, om vi har misstankar, våga se och våga göra något. Ibland räcker det med att visa att man har sett, det kan leda till att människor inser att de behöver hjälp. Vi kan faktiskt rädda liv.

onsdag 22 oktober 2008

Humlesugare - en kommunblomma?

Den samlade oppositionen i Sollentuna har lämnat i en motion till fullmäktige om att utnämna humlesugan till Sollentunas officiella kommunblomma. Har du någonsin sett en sådan? Det är en blomma som mycket sällsynt, men den förekommer visst i kommunen. Det är sådana icke frågor som bland annat togs upp i onsdagens kommunfullmäktige.

Skoluniform

Det är inte lätt att vara ung idag och många ungdomar berättar att det är stort tryck på att redan på mellanstadiet klä sig rätt för att bli accepterad av andra. Det gäller att ha de rätta märkeskläderna och visa sin status. Som förälder vill ingen att sitt barn ska vara utanför, men är det rätt att låta barnen (underförstått föräldrarna) spendera ganska mycket pengar för att hänga med i vad som är "inne"? Det var så här när jag gick på högstadiet och gymnasiet, men märker på mina egna barn att det eskalerat. Varför ska en jacka, som kanske bara används en säsong, som är avsedd för arktiskt klimat och kostar därefter, närmast vara ett obligatorium? Hur råder man bot på detta? Det handlar förstås om en vuxenvärld som sätter gränser, men för mig är tanken på skoluniform inte främmande. Tänk att varje morgon slippa bråka om vad som barnen ska ta på sig och att ingen blir mobbad för att inte klä sig med märkeskläder. Nu tror jag inte på regler ovanifrån, utan hoppas att det finns en enskild skola som tar initiativ till att införa en skoluniform med bekväma och funktionella kläder.

Hummer - miljövänligt?

Enligt Ny Teknik (081010) så är Hummer en renare bil än Toyota Primus. Hur i all världen kan en gammal jeep vara renare än en modern hybridbil? I artikeln har de räknat med bilens hela livlängd från konceptidé, produktion, tillverkning, service och till slut skrotning. Nu undrar jag vem som kan ha beställt den utredningen? För stora, dyra jeepar är allt annat än miljövänliga. Varför finns i denna undersökning inte en jämförelse med alternativet att t ex åka kollektivt eller cykla?

Valfläsk är gott

Rundhänta vallöften lönar sig, visar en ny rapport. Tre forskare, Mikael Elinder, Henrik Jordahl och Panu Poutvaara har studerat hur röstandet påverkades av socialdemokraternas vallöften om stöd till barnfamiljerna i riksdagsvalen 1994, 1998 och 2002.

1994 föreslog socialdemokraterna kraftiga besparingar i barnomsorgen som ett led i krispolitiken. 1998 gjorde de tvärtom och lovade stora subventioner till barnfamiljerna i form av maxtaxa. Småbarnsfamiljerna reagerade kraftigt på vallöftena. 1994 flydde de socialdemokraterna, 1998 strömmade de tillbaka i mängder. 2002, när maxtaxan var genomförd, påverkades inte småbarnsfamiljernas röstbeteende.

Rapporten har uppmärksammats i Ekonomistas , en blogg för nationalekonomer och i ekot i dag . Själva rapporten kan du läsa om här .

Vi kan åtminstone dra två slutsatser av rapporten:
- väljarna är framåtblickande och reagerar direkt på vallöften, men reagerar betydligt svagare, ibland knappast alls på den politik som genomförts
- Den mycket omskrivna ”Economic man” finns inte bara på marknaden utan också i politiken. De, framförallt på vänsterkanten, som hävdar att politiska lösningar alltid är moraliskt överlägsna marknadslösningar har en del att bevisa.

Vi lånar inte, vi tar från våra barn


Enligt en liten artikel i DN idag så förlorar jorden mellan två och fem tusen miljarder dollar på förstörda ekosystem, vilket är ungefär dubbelt så mycket som höstens finanskris och krasch har kostat på Wall Street. Den indiske bankmannen Pavan Sukhdev har stått som huvudförfattare för en EU rapport från kommissionen, " The economics of ecosystems and biodiversity", som beräknat kostnaderna för förlorade naturtjänster till följd av överexploaterade skogar, hav och jordbruksmarker. Pavan Sukhdev säger att det är ca sju procent av världens totala bruttonationalprodukt som går förlorad årligen, och om processen inte hejdas så kommer våra barn och barnbarn om femtio år bara förfoga över en sjundedel av de naturresurser som vi använder idag.

Och världens befolkning bara växer, tänker jag. Vi är trötta på katastrofscenarior, jag vet, men har vi råd med det? Och kan vi försvara för våra barn att vi inte klarade av politiskt att agera kraftfullt, när det behövdes, för att vi inte vågade ta striden mot alla starka intressen som gärna ser att allt får gå vidare som idag, med de små stegens förändringar?

tisdag 21 oktober 2008

Flyktingmottagande

Det är inte acceptabelt att ett fåtal kommuner tar sig rätten att slippa ta ansvar för flyktingmottagande. Folkpartiet är det enda parti som ställer sig bakom utredaren Monica Werensfels-Röttorps förslag att skapa en så kallad bosättningslag, som överlämnades till integrationsminister Nyamko Sabuni tidigare i år. Om inte kommunerna själva på frivillig väg kommer överens om hur kommunerna i en region ska ta emot flyktingar ger bosättningslagen länsstyrelserna befogenheten att ytterst tvinga en kommun att ta emot flyktingar. Det nya lagförslaget behövs för att i kristider kunna tvinga ett fåtal kommuner att ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet. Jag är oerhört förvånad att socialdemokratiska kommunalråd, som ofta kritiserar kommuner som inte tar emot flyktingar, inte ställer sig bakom det här förslaget. Flyktingmottagandet i Sverige ska ställa krav på nyanlända att själva ta ansvar för den egna försörjningen. För att ge flyktingarna en bra start i Sverige i tider av stora flyktingströmmar är det bäst om alla kommuner ställer upp och deltar i mottagandet. I dag får Malmö, Göteborg och Södertälje ta ett allt för stort ansvar, anser jag.

måndag 20 oktober 2008

Obama är en kandidat för alla

Den nervpirrande valslutspurten är i full gång i USA, och allt pekar till Obamas fördel. Och det är många med mig som ändå nervöst håller tummarna för att hans ledning ska hålla hela vägen. USA behöver en modern ledare som kan reformera landet mot en mer rättvis fördelningpolitik och en offensiv klimatpolitik där USAs utsläpp av växthusgaser ska minskas med 80% till år 2050 baserat på ustläppen 1990. Och det vore en katastrof för kvinnors rättigheter om McCain och Palin tog bort kvinnors rätt till abort. Att inte göra något åt vapenlagarna är också McCain och Palins signum, men något som Obama lovat att strama upp.

Det enda trista med Obama är att vi kommer att få se en mer protektionistiskt hållen politik, och det kommer att göra det svårt med internationella handelsavtal. Risken är också att USAs hålling "smittar", och det är framförallt inte bra för utvecklingsländernas möjligheter att komma tillrätta med fattigdomsproblem, utbildning och sjukvård.

Men trots detta är mitt självklara val Obama.

lördag 18 oktober 2008

Är den borgerliga alliansen redo för euron nu?

Äntligen tycks nej-linjen börja ifrågasättas inom Centerpartiet. Senast har ett par ledande centerpartister pläderat för ny folkomröstning och att Sverige ska ansluta till euron. Kanske börjar Centerpartiet inse att införandet av euron i Sverige bland annat skulle gynna småföretagen -en grupp som Maud Olofsson ofta talar om. Kronans sjunkande värde i samband med finanskrisen innebär högre kostnader för de importberoende småföretagen.

Det skulle gynna alla om Sverige ansluter till euron - numera en av världens största och stabilaste valutor. Islänningar demonstrerar för euron. Danskarna kanske snart folkomröstar igen. Inför riksdagsvalet 2010 argumenterar förhoppningsvis en enig borgerlig allians med Folkpartiet i spetsen kraftfullt för eurons införande i Sverige!

Etiketter: euro, Centerpartiet, folkomröstning, riksdagsval 2010

fredag 17 oktober 2008

Politiska bloggar i Sollentuna


Nu har den här bloggen funnits ett tag. Sakta ökar vi inläggstakten. Som lite kuriosa så undrar man vad övriga partier i Sollentuna har i bloggväg. Min definition på blogg är för övrigt att det finns ett RSS-flöde så man kan prenumerera på dem.

Moderaterna: Hittar bara en liten aktuellsida på deras hemsida, men utan RSS-flöde.

Kristdemokraterna saknar blogg. En nyhetslistning utan datuminformation är det närmsta.

Centerpartiet saknar blogg men hänvisar till moderpartiets blogg på sin hemsida. De har en nyhetstidning i pdf-format som tyvärr verkar ha somnat in efter 2006.

Sollentunapartiet saknar också blogg men har lite nyheter på sin framsida. De har ett insomnat forum att tillgå.

Socialdemokraterna har Anna Vikströms blogg (som dock saknar RSS-prenumeration vilket för mig är synd eftersom utan prenumeration så läser jag dem inte). Nyheter finns såklart på hemsidan.

Vänsterpartiet har massor med bloggar, men ingen uppenbart om Sollentuna. Nyheter har dom på framsidan.

Miljöpartiet har månadsbrev men inga bloggar.

...vad drar man för slutsats av detta? Jag lämnar till Dig att göra en kommentar om det.

ps: Uppdaterat 081020: Moderaterna har gömt sina bloggar på http://bloggar.vartsollentuna.se/ istället för under rubriken "bloggar" på sin hemsida. Inte helt logiskt, men inte helt ovanligt att webbsidor inte uppdateras (gäller även mina webbsidor :-)

Klimatdebatten - vetenskap eller tyckanden?

I dagens svenskan kan vi läsa två inlägg på Brännpunkt om huruvida vi människor är ansvariga för de senaste 50 årens temperaturhöjning av jordens klimat. Det ena inlägget är skrivet av två meterologiska forskare, professor Henning Rodhe och doktorand Frida Bender, och handlar om att det starkaste vetenskapliga stödet som idag finns för att klimatförändringarna är sanna och med stor sannolikhet (90%) är orsakade av människan, och är redovisade i IPCC klimatrapport. Därom råder inga vetenskapligt välförankrade tvivel, globalt sett. Det är en vetenskapligt välförankrad rapport. Punkt. Att inte agera på den informationen i syfte att begränsa klimatförändringarna är oansvarigt mot nuvarande och framtida generationer. Inget krispaket kan förhindra en naturkatastrof när den väl har inträffat, och det tar hundratals år att sänka temperaturhöjningarna som vi nu åstadkommer.

Det andra inlägget är skrivet av en forskare i klimatologi, Hans Jelbring, som under en lång tid hävdat att klimatförändringarna inte alls har med utsläpp av växthusgaser att göra, framförallt inte av koldioxid. Han beskyller professor i meteroliogi, Erland Kjellén, för att vara populist och för att försvara den nuvarande klimatpolitiken med att det är ett globalt mantra och ett politiskt dokumet av IPCC som saknar stöd i fysikens grundlagar.

Värt att nämna kan då vara att IPCC har samlat världens 2500 främsta klimatforskare som har kommit fram till ett sammanvägt och balanserat uttalande om att människan med stor sannolikhet är orsaken till klimatförändrigarna. Detta är alltså ett försiktigt uttalande. Denna debatt har pågått i minst 20 år och IPCC resultat har blivit säkrare och säkrare med varje rapport som publicerats. Det talas också om intressen - men vilka har mest att tjäna på att vi inte gör något?

torsdag 16 oktober 2008

Buller i Miljööverdomstolen

I dagarna meddelade Miljööverdomstolen i en dom att Vägverket måste vidta åtgärder för att sänka bullernivåerna utomhus i ett bostadsområde i Huskvarna där E4:an passerar bara något tiotal meter från husen. Åtgärder som s.k. tyst asfalt, sänkt hastighet eller ytterligare plank kan bli aktuellt för att sanera de boendes ljudmiljö även utomhus. Troligen kommer det att kosta en rejäl slant, pengar som Vägverket får spara in genom att ställa in eller skjuta upp andra satsningar.

Detta är en stor seger för de bullerstörda i Huskvarna och domen ger en tydlig signal om att buller är ett miljöproblem som vi alla måste ta på än större allvar, även i andra delar av landet. För Sollentunas del tror dock vår miljöchef att domen tyvärr inte förändrar så mycket. Vi är helt enkelt inte tillräckligt utsatta för att kunna jämföras med Huskvarnaborna, i alla fall inte vad gäller motorvägsbuller. Sollentunas envetna kamp för att få Vägverket att lägga tyst asfalt på E4:an kommer dock att fortsätta. En seger har vi dessutom redan vunnit i Sollentunas södra delar. Mången fartglad motorvägsbilist har nog muttrat besvärat över att det nu råder 90 km/h som maximalt tillåtna hastighet där. Fast istället för att få tjura över att bilresan på denna sträcka nu tar 1,2 minuter längre tid skulle de kunna känna lite kollektiv glädje åt den klart förbättrade ljudmiljön för de boende.

Kanske kan även kommunens allra mest bullerutsatta invånare, de i norra Sollentuna, se fram emot lite mer lugn framöver. Länsstyrelsen tittar nämligen just nu, på initiativ av en ensam driftig Vibybo, på en hastighetssänkning även på E4:an norr om Häggvik. Något kommunen till fullo ställer sig bakom. Dessutom väntar många med spänning på Miljööverdomstolens stundande dom om Arlandas tillstånd för flygvägar. Den domen skulle, till skillnad från Huskvarnafallets, verkligen kunna rita om bullerkartan för Sollentunaborna.

onsdag 15 oktober 2008

Reinfeldt och Sahlin i gamla hjulspår

Jag slölyssnade lite på TV-debatten igår mellan statsminister Reinfeldt och Sahlin. Man känner igen sig när den ena pratar om lägre skatter och den andra om mer bidrag som lösningen på alla (nåja) problem i samhället.

Men så blev jag å andra sidan Folkpartist av bland annat den anledningen...

Så fick i alla fall Paul Krugman ekonomipriset

Min TCO-kollega Roland Spånt och jag bjöd en gång i slutet av 90-talet ekonomen Paul Krugman på middag, när han var på Stockholmsbesök. Det visade sig vara en självmedveten herre. Mitt främsta minne från kvällen är uttalandet "When (alltså inte ens if!) I get the Nobel Prize"

Men han fick faktiskt rätt med tiden.

Krugman är en av de alltför få nationalekonomer som också är aktiva i den politiska debatten, bland annat genom mycket lästa och citerade kolumner i New York Times:

http://topics.nytimes.com/top/opinion/editorialsandoped/oped/columnists/paulkrugman/index.html?scp=1-spot&sq=Krugman&st=cse

Rotebro familjecentral - äntligen!!!

Nu är vi i startgroparna för att öppna Sollentunas andra familjecentral i Rotebro. Där hittar vi i samma lokaler barnavårdscentralen, mödravårdscentralen och öppna förskolan.

Familjecentralen ger utbildning till blivande föräldrar och stöd till nyblivna. Genom att sjuksköterskor, socionomer och förskolelärare arbetar tillsammans så stärker man förståelsen för varandras kompetens och kan ge bättre stöd till barn och föräldrar. I Tureberg har också familjecentralen fungerat integrerande mellan olika grupper och idag erbjuder man också stöd i föräldraskapet med föräldrarutbildningar för både yngre och äldre barn. Dessa utbildningar är mycket populära och är baserade på evidensbaserade metoder.

Detta är en fantastisk insats som kommunen erbjuder tillsammans med landstinget och som kan leda till att problem som kan uppstå hanteras i tid. Den nya familjecetralen i Rotebro invigs nästa tisdag den 21 oktober.

Kina kommer som stormakt

  • Är det någon som missat hur det finanisiella underskottet i USA ökat?
  • Är det någon som missat att växelkursen för kinesiska yuanen inte är marknadsstyrt?
  • Är det någon som missat hur Kina suger åt sig tillverkningsindustri?
  • Är det någon som missat att kineser vet att piratkopiering är lönsamt?
  • Har någon som varit i Peking missat att de är otroligt västmedvetna?
  • ...lägg där till att "Kinas dollarinnehav är viktigt för USA".

Jag förespår att Kina inväntar rätt tid att vrida om kniven på USA och överta tätpositionen. De kommer samtidigt sluta tillverka prylar väst designat och göra hela kedjan själv eftersom de nu har kunskapen. Optimister förespår motsatsen, men de är samtidigt lätt osäkra.

Maktbalansen i mina barns värld kommer vara mycket mycket förändrad mot mina föräldrars....

Hade Kina inte varit en diktatur så hade min oro varit mindre.

Den som lever får se...

tisdag 14 oktober 2008

Vilka kandidater vill väljarna se i valet till Europaparlamentet?

Ja, den frågan finns det faktiskt ett svar på. EU:s opinionsorgan Eurobarometern har intervjuat drygt 26.000 väljare i de 27 medlemsländerna om vad de anser vara de viktigaste frågorna inför valet den 7 juni 2009. I de tre nordiska EU-länderna ligger klimatfrågan i topp. I Sverige anser nästan tre av 4 intervjuade, 72 %, att kampen mot klimatförändringarna är den viktigaste frågan som Europaparlamentet har att hantera under nästa mandatperiod. Ett annat intressant resultat visar att väljarna inte faller för s.k. ”kändis-namn” på listan. Bara 6 % av de tillfrågade i Sverige tycker att känd kandidat har stor betydelse. Min förhoppning är att även mitt parti, Folkpartiet, ska se till att det finns minst en person med stark miljö- och klimatprofil bland de tio översta namnen på kandidatlistan till Europaparlamentet. Och som sagt: Det behöver inte vara någon kändis!

Eurobarometerns mätning kommenterades av Henrik Brors i DN 1 okt 2008, se bifogad länk Klimatet viktigast för svenska EU-väljare

måndag 13 oktober 2008

Som man bäddar...

Lyckades se det mesta av TV-debatten igår. Relativt högt underhållningsvärde stundtals. Jag tyckte att samtliga av Alliansens partiledare fick in bra poänger. Kanske var det få överraskningar, men vad kan man väntas sig? Lars Ohly gjorde ovanligt bra ifrån sig och var lugn och säker medan Maria Wetterstrand, som jag personligen tyckte var väldigt duktig i förra valrörelsen, mest lät som en ilsken terrier. Mona fick mig ibland att påminnas om den oförglömliga intervjun med Ringholm för ett par år sedan. Miljöpartiet vill inte ha med vänstern, det var klart men varför det får vi nog fråga en kompis om. Om oppositionen inte kan bättre än så borde nog opinionssiffrorna vända utan större insatser från oss. Men äntligen är det dax att lyfta blicken från den kommunala budgetdiskussionen för andra ämnen: EU-val, mittutvärdering, nya frågor-kanske en liberal höstdiskussionskväll?

fredag 10 oktober 2008

Hurra för Norrortsleden

Jag har inget på Norrortsleden att göra dagligdags (åker tåg). Men sedan en vecka har jag sett strålande miner från kollegor som bor bortom Täby och ska vägen förbi Sollentuna. En halvtimmes tidsvinst enkel väg är ju strålande. Nästan så bra att man glömmer kostnaden :-)

Blir busstrafiken bra så blir miljövännen i mig glad om fler väljer det alternativet.

När hela Västerleden är utbyggd så kan man verkligen känna sig nöjd med bilmöjligheterna runt stan. Undrar om den leden blir klar innan oljan tar slut...

tisdag 7 oktober 2008

Kommunmässa i Stinsen 25/10

Har du inte kommit dig för med att göra en radonmätning ännu? Funderar du på om den där stödmuren som skulle behövas på baksidan eventuellt kräver bygglov? Ligger du sömnlös om nätterna pga flygbuller eller för att bostadsrättsföreningens energideklaration ännu inte lämnats in? Kom då förbi miljö- och byggnadsnämndens monter på Kommunmässan i Stinsen, lördagen den 25/10. Där kan du beställa radonmätning, prata bygglov och lära dig mer om buller samt få lugnande besked om energideklarationen. Det finns dessutom massor av politiker och tjänstemän från många andra nämnder, förvaltningar och myndigheter på plats för att svara på frågor av alla de slag.

P.S. Mässan pågår 11-16 och murar kräver nästan alltid bygglov.

Så svarar en klok statsminister

I tider som dessa, med börser som åker berg- och dalbana, länder som lånar ut miljarder till varandra för att inte gå bankrutt är Fredrik Reinfeldts budskap precis vad en person i hans position ska leverera. I Aktuelltstudion fick statsministern frågan: "Är du nervös?" Varpå Reinfeldt svarade: "Det är inte min uppgift att vara nervös utan min uppgift är att få ordning på det här." (Det är inte ordagrannt återgivet.)
Han är bra.


fredag 3 oktober 2008

Sollentuna Energi - ditt lokala energibolag

Kära kommuninvånare i Sollentuna!
Ni är väl kund i ert eget bolag? Under senast året har Sollentuna Energi tappat flera kunder som valt att gå till andra bolag, som kör med mycket aggressiv marknadsföring. Det är bl a telefonförsäljare som alltid säger att de kan erbjuda lägre pris. Vad man som konsument ska vara medveten om är att om vi tittar på hela bilden med både grundpris och volymberoende delar så står sig Sollentuna Energi bra i konkurrensen. Några av de större bolagen kan dock använda priser som ligger under elbörsens pris. Det beror att de i sin tur har andra delar som är lönsamma och kan suventioner mindre lönsamma. Ni vet resonemanget om gungor och karuseller. Men som Sollentunabo och delägare i det lokala energibolaget så finns det flera argument varför du borde stanna kvar. Förutom priset så går ju all vinst tillbaka till oss i kommunen och kan användas till nyttigheter så som skola eller vård, istället för att ge höga bonuser till chefer i t ex Finland. Sollentuna Energi säljer också bara grön energi i form av el genererad av vattenkraft från Norrlandsälvar. Sollentuna Energi - det självklara valet för oss Sollentunabor.

Partiråd

Jag sitter på partiråd idag och har nyss lyssnat på Jan Björklunds inledningsanförande. Det var ett mycket bra tal. Jag vill särskilt nämna en punkt gällande integritetsdiskussionen som handlar om att medborgarna ska ha full insyn och veta allt om våra myndigheter men myndigheterna ska däremot inte ha rätt att veta allt om medborgarna. Det är ett tydligt liberalt synsätt som jag attraherades av i Jans tal.

torsdag 2 oktober 2008

Kameraövervakning - ja tack

Det idag uppkomna debatten om kameraövervakning i skolor ser ut att gå i ställningskrig. På ena sidan de som ser kränkande videoövervakning på toaletter eller uppfostringspedagogik - på den andra sidan de som vill skydda mot våld och stölder.

Ifall man vill komma fram i debatten så borde man prata mer hur man vill ha det. Att dra upp extremfall leder ingenstans.

Jag vill ha mer övervakning av egendom och trygghet. Men att alla kameraägare fritt ska förfoga över bilderna vill jag inte. En kryptering av filmen som sedan kan låsas upp av polisen är mitt recept där personer inte har tillstånd att titta direkt på kamerorna. Inspelningen underlättar då polisutredningen och jag känner mig tryggare att sannolikheten för brott minskar - så enkelt är det.

Jag är ändå naturligt försiktig, men kränkningen av att vara ett brottsoffer (om så bara inbrott i skolskåpet) är faktiskt väldigt hög.

onsdag 1 oktober 2008

Valfrihet inget för (s)

Regeringen föreslår att en ny lag, lag om valfrihetssystem (LOV) införs. Vilket syftar till att öka valfriheten inom äldre- och handikappomsorgen. Lagen beräknas att träda i kraft den 1 januari 2009 och ger då kommuner och landsting möjlighet att ge äldre och personer med funktionsnedsättning valfrihet. Det handlar om att människor själva ska kunna välja vem de vill ska komma till deras hem för att ge hjälp och stöd på olika sätt. Detta vill vi förstås införa i Sollentuna och avser att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att så snart som möjligt genomföra detta inom de ekonomiska ramar som finns. Socialdemokraterna däremot avvaktar och sanningen är den att de vill inte ha valfrihet. De kan gå med på att utreda förutsättningarna och konsekvenserna för LOV men att gå därifrån till ett införande är helt enkelt inte möjligt om man är sosse.