söndag 6 december 2009

Bättre betyg i Sollentunas skolor – men inte till priset av betygsinflation

Sedan valet 2006 har de kommunala skolorna i Sollentuna styrts tydligare mot kunskapsmålen. Detta har börjat ge resultat.Både de genomsnittliga betygen i årskurs nio och andelen elever som lämnar grundskolan med godkända betyg i alla ämnen har ökat kraftigt 2008/2009 jämfört med året innan, vilket framgår av Skolverkets senaste statistik. Mycket återstår dock att göra. Uppföljningen måste bli bättre och för elever som riskerar att ej nå målen måste åtgärder sättas in tidigare.

Vi måste också säkra att de högre betygen svarar mot ökade kunskaper hos eleverna och inte är en effekt av betygsinflation. Detta är särskilt viktigt eftersom Alliansen i Sollentuna har som mål att kommunen ska ha Sveriges högsta genomsnittliga meritvärde i årskurs nio och att alla elever ska gå ut grundskolan med godkända betyg.

Folkpartiet har därför initierat och fått gehör för att det ska finnas uppföljningssystem i kommunen som identifierar och motverkar betygsinflation. Ett sådant system bör vara på plats senast hösten 2010.

Det ska genom systemet vara möjligt att på övergripande nivå jämföra slutbetygen i en årskull för en grundskola med resultaten på nationella prov i årskurs nio och prestationerna för de elever i berörd skola som fortsatt till gymnasiet Rudbecksskolan i Sollentuna. Skillnader som upptäcks kommer att kräva djupare analys. Om skillnaderna beror på betygsinflation kommer åtgärder att vidtas så att detta upphör.

Betygsinflation drabbar ytterst eleverna. Det kan få till följd att elever inte klarar studierna i gymnasiet eller högskolan eller till och med det yrke man väljer. Betygsinflation snedvrider också konkurrensen mellan skolor. Betygsinflation måste därför motarbetas kraftfullt så att skolan i Sollentuna kan ge bästa möjliga förutsättningar för våra barn och ungdomar.

Anders Morin (FP), 1. vice ordf, Barn- och Ungdomnämnden

Inga kommentarer: