tisdag 8 december 2009

Om ändringen av reglerna för deltidsbarn inom förskola och familjedaghem

Barn- och Ungdomsnämnden har beslutat om något stramare regler vad gäller barn i åldern 3-6 år som har föräldrar/vårdnadshavare som är föräldralediga med yngre syskon.

Den förändring saken gäller är att alla barn som är 3-6 år gamla och har förälder/vårdnadshavare som är föräldraledig med yngre syskon i stället för att som tidigare ha rätt till 25 timmars vistelsetid på förskola/familjedaghem per vecka året om från och med årsskiftet har rätt till antingen 15 timmar per vecka året runt eller 25 timmar per vecka under skoldagar. Orsaken till förändringen är att vi inom Alliansen i Barn- och Ungdomsnämnden bedömt det som rimligt att hemmavarande föräldrar som är föräldralediga kan ta hand om äldre syskon i hemmet i något större utsträckning än vad som hittills varit fallet.

Cirka 90 procent av kommunerna har regeln om max 15 timmar för barn till föräldrar som är föräldralediga med yngre syskon. Den besparing det är fråga om är ett mindre tryck på förskolan på loven, vilket innebär att man inte behöver anställa vikarier etc i samma utsträckning. Dessa pengar som frigörs har destinerats om till att förstärka deltidschecken (d v s den som avser 15 tim hela året eller 25 tim exkl loven). Den besparing som görs går alltså tillbaka till förskolorna. Att koncentrera resurserna på detta sätt till där behoven är störst tycker jag är en rimlig prioritering av pengarna i ett svårt budgetläge.

Det har kommit in synpunkter från en del föräldrar som bl a går ut på att 25-timmars-alternativet innebär väldigt lång sammanhängande bortovaro från förskolan på sommaren för barnet. Vi har därför gett ett uppdrag till förvaltningen som går ut på om vi kan ta fram ytterligare ett alternativ med 25 timmars vistelsetid, fast ej på skoldagar utom vad gäller delar av sommarlovet. Förvaltningen ska återkomma till Barn- och Ungdomsnämnden i januari om detta.

Anders Morin (FP), 1. vice ordf i Barn- och Ugdomsnämnden

Inga kommentarer: