tisdag 2 februari 2010

Förstudie om spårväg till Sollentuna

Jag hittade på SL's hemsida en nyutlagd remiss på förstudie för Tvärbanans Kistagren.

De 127 sidorna har jag inte läst än utan bläddrade fram till kartan över föreslagen dragning i Sollentuna centrum.

Under våren 2010 kommer SL att sammanställa synpunkterna och vid behov genomföra kompletterande utredningar.

Den som är intresserad ska såklart titta nogare.

1 kommentar:

Josefin Silverfur sa...

Jag klipper glatt in Miljö- och byggnadsnämndens synpunkter så att ni vet vad vi diskuterat och kommit fram till. Själv har jag vissa funderingar kring SLs samhällsekonomiska konsekvensanalyser, men jag ska läsa på lite mer innan jag är öppet kritisk. ;-)

1. Miljö- och byggnadsnämnden förordar alternativ 2 och 3 som sträckor för Tvärbana Norr. Dessa alternativ bedöms gynna flest invånare och knyta samman kollektivtrafiken på ett bra sätt. Om sträckningen byggs enligt alternativen bedöms inte Tvärbanans bullertillskott ha någon större betydelse ur störningssynpunkt.
2. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer alternativ 1 som ett sämre alternativ ur ett miljömässigt perspektiv. Boende vid Helenelunds station anser sig redan idag vara mycket bullerstörda och de bör därför skyddas från ytterligare buller om så är möjligt. En eventuell utbyggnad av ett regionaltågstopp riskerar även det att öka den totala bullerstörningen.
3. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer även alternativ 4 som ett miljömässigt sämre alternativ. Framdragning av Tvärbana Norr riskerar att göra intrång på naturreservatet Järvafältet som bör skyddas om andra alternativ är möjliga. Det finns även risk för att konflikter uppstår i samband med den planerade etableringen av Förbifart Stockholm som kommer upp i ytläge i samma område som Tvärbanan har sin sträckning.
4. Miljö- och byggnadsnämnden anser att Tvärbanans framdragning i Sollentuna ska klara bullerriktvärdena enligt proposition 1996/97:53. Det innebär 55 dB(A) i dygnsekvivalent ljudnivå (medelvärdet under ett dygn) vid fasad samt 70 dB(A) i maximal ljudnivå vid uteplats. Inomhus gäller 30 dB(A) som dygnsekvivalent ljudnivå och 45 dB(A) som maximal ljudnivå.
5. Miljö- och byggnadsnämnden anser att de samband som framgår av den till förstudien översiktliga miljöutredningen om ljudnivå, turtäthet och hastighet måste iakttagas vid utbyggnaden av Tvärbana Norr i Sollentuna.
6. Miljö- och byggnadsnämnden anser att SL måste inventera berörda bostäder ur bullersynpunkt när sträckning är beslutad.
7. Miljö- och byggnadsnämnden anser att det bör undersökas hur befintliga bullerskärmar längs sträckan i Sollentuna kan utnyttjas för bästa möjliga bullerreducering mot omgivningen.
8. Miljö- och byggnadsnämnden vill uppmärksamma på att hänsyn måste tas till förskoleverksamheten vid fastigheten Trumman 4 strax söder om Stinsen.
9. Miljö- och byggnadsnämnden anser att en utredning över markförhållanden avseende risken för spridning av vibrationer ska tas fram inför utbyggnaden av Tvärbana Norr i Sollentuna.