torsdag 11 mars 2010

Buller

Vi har alla olika uppfattningar om buller. När jag och min fru diskuterar detta, kan jag konstatera att hon efter 40 år i förskolan har en helt annan uppfattning om vad som är tolererbart buller än jag. Sollentuna är enligt min mening en synnerligen bullerstörd kommun. Vi har stora trafikleder som E4, Norrortsleden, Rotebroleden samt järnvägen och flygtrafik, som alla bidrager till den bullermatta, som mer eller mindre konstant täcker vår kommun. I planeringen finns en ny trafikplats i höjd med Silverdal, där E18 fortsättningsvis kommer att möta E4 och givetvis också förbifart Stockholm, som kommer att börja/sluta i höjd med Häggvik. Flyg- och järnvägstrafiken kommer inte heller att minska, vilket innebär att vi i vår framtida planering måste ”ta höjd” för ännu mer buller.

Hur skall vi i Sollentuna hantera detta?

Enligt min uppfattning måste vi öka våra ansträngningar att påverka vägverk, banverk, luftfartsverk och andra att bullerdämpande åtgärder är en nödvändighet, både vad gäller befintliga investeringar och nya. Vi måste förbättra kollektivtrafiken, inte minst till Arlanda, för att minska belastningen på E4 och andra trafikleder. Och sist men inte minst är det viktigt att skapa en ökad medvetenhet hos kommuninnevånarna om vikten av ett minskat buller!

Gunnar Bergqvist

Inga kommentarer: