måndag 8 mars 2010

Folkpartiet bör verka för att beslutet om elevenkäterna bör rivas upp

Den elevenkät om undervisningens kvalitet som ledningen i den kommunala skolan i Sollentuna utarbetat, och som går ut på att eleverna ger omdömen om sina lärare i ett antal avseenden, kommer dessvärre att införas trots Folkpartiets protester. Vi yrkade i Barn- och ungdomsnämnden på att enkäten i sin nuvarande utformning skulle stoppas. Detta motsatte sig de andra Allianspartierna, samt Sollentunapartiet.

Visst är det bra med utvärderingar men enkäten i sin nuvarande utformning kan leda till allvarliga negativa konsekvenser. Till att börja med är det möjligt att enkilda rektorer har enkäten till grund i sin lönesättning. Det finns då en risk att lärare sätter för "snälla" betyg för att få bra omdömen av eleverna, med betygsinflation som följd. En annan risk kan vara att ett antal elever kommer överens om att sätta oförtjänt dåliga omdömen om en lärare. Då kan lärarens löneutveckling påvekas negativt. Eftersom enkätreultaten blir offentlga kan också oförtjänt dåliga omdömen skada en lärare. Till saken hör att enkäten ska göras redan från årskurs tre.

Utvärderingar måste bygga på tillit. Jag tror att denna enkät i stället riskerar att skapa misstro. Jag tycker att Folkpartiet måste verka för att enkäten dras in som ett krav inför nästa mandatpeiod.

Anders Morin (FP),1. vice ordf, Barn- och ungdomsnämnden

Inga kommentarer: