torsdag 22 april 2010

Att planera för en attraktiv storstadsmiljö

Bostäderna, trafiken och klimatet är storstadspolitikens tre stora utmaningar. I går tog Folkpartiets länsförbund ett bostadspolitiskt program för nästa mandatperiod. Det innehåller många kloka förslag om hur byggandet kan öka, hur man kan bygga mer kostnadseffektivt och klimatsmart och hur man kan skapa en bättre fungerande hyresmarknad utan att tillgripa marknadshyror.

Något viktigt saknas dock i programmet. Jag och flera andra efterlyste i debatten en övergripande syn på den fysiska planeringen. Numera vet vi att tätt bebyggd urban miljö är den mest klimateffektiva per capita. Därför ska vi planera för den. Det som i stadsplanedebatten kallas urban sprawl, i praktiken att rulla ut bilberoende villamattor kring storstäderna, har ingen framtid om vi vill ta klimatansvar. I stället måste vi bygga i lägen som på ekonomiskt rimliga villkor kan försörjas med bra kollektivtrafik och annan infrastruktur. Och kollektivtrafiken bör finnas när de första bostäderna är klara.

Vi behöver också främja integration, sammanhållning och möten mellan människor både i nya och befintliga bostadsområden. Stadsdelar ska utformas så att de inte präglas av anonymitet. De ska i stället vara öppna och inkluderande miljöer, där människor med olika bakgrund möts på ett naturligt sätt. Därför behöver vi mer diskussion om det som i debatten brukar kallas det tredje rummet: mötesplatserna i den offentliga stadsmiljön. Det första rummet är bostaden, det andra rummet arbetsplatsen och det tredje alltså alla de miljöer där vi rör oss när vi inte är hemma eller på jobbet. Attraktiva offentliga miljöer som skapar levande folkliv en stor del av dygnets timmar minskar människors rädsla och därmed också upplevelsen av att det behövs mer portlås, stängda grindar och annat som brukar förknippas med så kallade gated communities.

Viktigt för stadsmiljöns tredje rum är
- Transportsystemens knutpunkter - buss- och pendeltågsstationer ska kännas inbjudande, inte skrämmande
- Funktionsblandning. Vi måste lämna funktionalismens tanke om funktionsseparering, speciellt tydlig i Vällingby. Hög och låg bebyggelse, bostäder och arbetsplatser, stora bostäder för barnfamiljer och små för ensamstående, allt ska blandas. En bieffekt blir minskad segregation.
- Till funktionsblandning hör också butiker och andra lokaler i markplan och bostäder högre upp.
- Attraktiva gångsstråk.
- Kultur och en stark kvällsekonomi också i våra förortscentra

2 kommentarer:

Kjell Ericson sa...

Jag slår gärna ett slag för att lekplatser är ett bra tredjerum där människor möts.

Bra, tät och effektiv kollektivtrafik är riktigt bra.

Jan-Erik Nyberg sa...

Visst, lekpatser ska man också lägga till, liksom bibliotek, gym och simhallar, musikkaféer, konstgallerier och bokhandlare