lördag 10 april 2010

Lyft möjligt för kommunala grundskolor

Den viktigaste slutsatsen som kan dras av den undersökning vi gjort på Svenskt Näringsliv om att elever i friskolor har bättre resultat - och som publiceras på Brännpunkt i SvD idag, är att det finns alla möjligheter att lyfta resultaten i kommunala skolor.

Lärare i kommunala skolor har minst samma kompetens (större andel behöriga lärare i kommunala skolor).Jag tror att mycket är en fråga om styrning och ledning av verksamheten. Att sätta mätbara mål, inriktade på kunskap, samt att följa upp målen och vidta förbättringsåtgärder om målen inte nås är grundläggande för att skapa en bra skola. Lika viktigt är att skapa ett arbetsklimat där lärarna känner delaktighet och är engagerade.

Det ska poängteras att elever i fristående grundskolor enligt undersökningen generellt sett presterar bättre även när hänsyn tas till skillnader i elevernas bakgrund som föräldrarnas utbildningsnivå.

1 kommentar:

Plura sa...

Det du pekar på är väl svensk skolas stora synd. Avsaknaden av en faktiskt mål- och resultatstyrning baserad på läroplaner och kursplaner.

Vill dock påpeka att uppföljning är ett begrepp som innefattas av en punkt på dagordningen och inget som renderar i att målen utvärderas. Det är något helt annat och är skolans sämsta gren.