måndag 14 juni 2010

Miljöpolitiskt program

Under våren har undertecknad (Gunnar Bergqvist) och Maria Bergström arbetat fram ett miljöpolitiskt program för Folkpartiet i Sollentuna. Den enskilda fråga som kom högst på dagordningen var utan tvekan bullerproblematiken i Sollentuna.

Mycket av Sollentunas bullerproblem kommer från motorvägar, stambanan och Arlandaflyget, d.v.s. anläggningar som drivs av staten. Det kan vidare noteras att samtliga dessa bullerkällor på sikt kommer att öka sin ”verksamhet”. Kringfartsleden runt Stockholm innebär mer trafikbuller i fram för allt Häggviksområdet. Omdragningen av E18:s påfart på E4 i höjd med Silverdal kommer också att märkas. Banverkets planer på ytterligare tågspår genom kommunen är ur miljösynpunkt positivt men det kommer att märkas! Den nya landningsbanan på Arlanda har inneburit mer flygbuller i fram för allt Rotebro-området.

Vad göra?

  • För att åstadkomma förändringar måste kommunen få de statliga huvudmännen att vidta åtgärder mot bullret. För att effektivt kunna bevaka kommunens intressen, bearbeta och på olika sätt ställa krav på respektive huvudman måste kommunens representanter ha specialkompetens vad gäller buller- och trafikfrågor. För att kunna driva de förändringar som är nödvändiga behöver vi stärka miljökompetensen i den kommunala förvaltningen.
  • Kommunens bullerutredning från 2005 behöver uppdateras och en handlingsplan för kommunens egna investeringar antas. En Sollentunamodell för överlappande buller, d.v.s. addering av olika bullerkällor, bör tillämpas. Investeringarna bör i första hand göras i områden som är utsatta för överlappande buller.
  • Vidare måste ett miljöledningssystem införas för att systematiskt kunna bearbeta samtliga miljörisker.

Målsättningen skall vara att Sollentuna vid utgången av år 2015 skall vara en ledande kommun i miljöarbetet.
Gunnar Bergqvist

Inga kommentarer: