måndag 30 augusti 2010

Utbildning har nyckelroll för integration

I lördags var det Malmvägens dag, och politiska partier och intresseorganisationer fanns närvarande som utställare. Det blev en hel del bra och nyttiga kontakter mellan kommunens politiker och framför allt boende på Malmvägen.

När det gäller utbildningsfrågor tog jag upp, när vi i folkpartiet hade plats på scen, att vi drivit igenom extra resurser till förskolorna på Malmvägen och andra förskolor med hög andel barn med utländsk bakgrund. Resurserna ska gå till stärkt språkutveckling i svenska. Dessa resurser kan användas t ex till högre personaltäthet, så att det blir mer tid för språkträning mellan pedagogerna och varje barn. Det är mycket viktigt att alla barn får en bra start i svenska språket. Det lägger grunden till att klara skolan och få bra jobb.

Vi vill gå vidare och utveckla Sollentuna Internationel, SIS, med en satsning på spetsutbildning med globaliseringsinriktning. Målsättningen är att den kulturella variationen blir en styrka och bidrar till ökad kunskap hos eleverna. Vi vill också kunna locka riktigt bra lärare dit. Härigenom hoppas vi också öka andelen elever med svensk bakgrund på skolan, vilket är positivt från integrationssynpunkt.

Jag vill också öka resurserna till skolor med en hög andel elever som nyligen kommit till Sverige eller som har en studieovan bakgrund.

Vi måste lära oss av Lysenko-historien!

Blev verkligen glad över att Carina Knorpp mitt i valrörelsen kunnat ta sig tid till att vädja om räddning av Vavilovinstitutet som märkligt nog överlevde Lysenko-terrorn – vilket Nikolaj Vavilov förvisso inte gjorde. Jag instämmer i hennes vädjan.

Vi liberaler har emellertid intresse av att dra fler slutsatser av Lysenko-historien. Den har bäring på mer än växtförädling. Den gäller tankefriheten och vetenskapens frihet.

Historien ägde rum under min uppväxt, och jag kom att präglas av den för livet. Historien handlar om vad som händer när staten utspärrar forskning. Trofim Lysenko påstod att han genom att ändra uppväxtmiljö och tidpunkt för sådd fick arvsanlagen för varje växt att ändras redan första generationen. En veteplanta skulle med andra ord få sina arvsanlag ändrade enbart med hjälp av uppväxtmiljön.

Så långt allt väl. Den vetenskapliga friheten måste innebära att även idéer som går emot dagens kunskap får prövas och resultaten utvärderas. Lysenkos teori råkade emellertid passa drömmen om att kunna frambringa den perfekta människan för den överlägsna kommunistiska staten.

Därmed gav Stalin order om att all jordbruksforskning och allt jordbruk i Sovjet skulle styras av Lysenko och hans teori. Forskare som vågade protestera avsattes. Resultatet blev en katastrof för Sovjets jordbruk och biologiska forskning.

Stalin och Lysenko skapade en övertygelse hos mig att staten aldrig – oavsett hur gott syftet är – får anvisa bara en linje för forskning och utspärra alla andra. Det är illa nog att många forskare – ibland de flesta – gärna går i flock, avläser vad flocken tänker och stämmer in i deras kör. Forskarna skall inte dessutom vara utspärrade från andra linjer i sitt tänkande och i sitt arbete.

Sådant händer även hos oss. Det tydligaste exemplet är lagen som förbjöd forskning om kärnkraft. I min bok Kvinnan, mannen, tidsandan och den fria tanken har jag pekat ut ett annat exempel, nämligen hur extrema likhetsfeminister under S-regeringens tid som att få avgörande makt. Därmed fick de möjlighet att förfölja medsystrar som menar att individen måste ses som frukten av ett samspel mellan genetiska faktorer och inlärning av roller omgivningen förväntar sig.

Redan upplevelsen av en självklarhet kan styra flocktänkandet och politiken. En vemodig upptäckt jag gjorde under arbetet på boken är denna:

Den genomgripande reformen att låta hela årskullen gå i skola hela uppväxten och dessutom med samundervisning i alla stadier är grundad varken på beprövad erfarenhet eller på forskning. Forskningen har tvärtom allt tydligare visat att flickor och pojkar utvecklas i mycket olika takt. Det är alltså ingen tillfällighet att pojkar klarar sig allt sämre i vår skola "för alla".

Jag försöker nu göra alla medvetna om att två saker bör upplevas som varningssignaler:

Att en massa forskare blir eniga om en viss tolkning av verkligheten.
Att staten föreskriver en viss inriktning av all forskning.

Låt oss aldrig glömma Lysenko!

Nyamko Sabuni till Sollentuna tisdag den 31 augusti kl 16-17

Folkpartiet i Sollentuna får besök av integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni i morgon tisdag 31 augusti. Kl 16-17 finns hon vid vår valstuga på Turebergs Torg. Välkomna att mingla och samtala med Nyamko! Under eftermiddagen finns även Lennart Gabrielsson, kommunalråd, Maria Bergström, ordförande i Socialnämnden och Anna-Lena Johansson, ordförande i FP Sollentuna och ledamot i Vård- och Omsorgsnämnden vid valstugan.

Valfråga: Belöna besparingar

Den kommunala verksamheten måste ges ökade drivkrafter att effektivisera. Därför kommer Folkpartiet i Sollentuna att verka för att om verksamheterna redovisar överskott i förhållande till budget, och målen samtidigt är uppfyllda, ska personalen kunna få ta del av en andel av överskottet. Ett sådant system har förutsättningar att medföra ökad måluppfyllelse, bättre ekonomi och större personalnöjdhet.

Läs mer om vårt valprogram på: http://www.folkpartiet.se/Folkpartiet-nara-dig/Stockholms-lan/Kommuner/Sollentuna/var-politik/

söndag 29 augusti 2010

Världens första genbank är hotad!


Jag hoppas att det finns tillräckligt med politiker som agerar för att rädda världens första och största genbank från att förstöras till nytta enbart för ett antal lyxbostäder. Som SVD skriver finns Vavilovinstitutet i S:t Petersburg, det grundades redan 1924 av Nikolaj Vavilov, en botanist som tidigt insåg riskerna med att gamla växtsorter höll på att försvinna. Numera finns en fröbanken i S:tPetersburg och utanför staden finns i en genbank världens största samling av frukter och bär. 90 procent av de cirka 6000 olika sorterna av frukt och bär finns inte någon annanstans.

Nikolaj Vavilov var en internationellt uppskattad botanist, men han gick ett tragiskt öde till mötes. Han kom nämligen i konflikt med Trofim Lysenko, en man som uppskattades av ledarna i dåvarande Sovjet. Lysenko förnekade läran om gener och växtförädling och hävdade istället att förvärvade egenskaper kunde gå i arv. Detta passade bolsjevikerna, som ville skapa en människa som var anpassad till kommunisternas syn på hur ett nytt lyckligt land skulle skapas. Därför förbjöds forskning om genetik och ett storskaligt försök med att "träna" vete att växa inleddes. Det här ledde till svår missväxt och miljontals människor svalt ihjäl, men mer om det en annan gång. Vavilov fängslades och avled i Gulag.

Genbanker behövs som utgångsmaterial när man tar fram nya sorter som är resistenta mot nya sjukdomar eller som klarar av klimatförändringar. Ett modernt exempel är från 1970-talet då en ny svampsjukdom slog ut majsodlingen i USA. Gamla sparade majssorter från Vavilov institutets genbank gjorde att man snabbt fick en ny och tålig sort. Om vi förstör genbanker så begränsar vi våra möjligheter att klara framtidens hot.

Den ryska presidenten lär ha lovat att titta på saken. Här är ett bra exempel där politiken måste sätta sig över marknadskrafterna. Heja Medvedev!

lördag 28 augusti 2010

Möt folkpartister idag på Malmvägens Dag

Idag lördag 28 augusti är det Malmvägens Dag i Malmparken. Flera folkpartister finns på plats.

Kl 13.30 deltar Lennart Gabrielsson, toppkandidat på FP:s lista till kommunfullmäktige och kommunalråd, i en debatt om bostadspolitik.

Kl 14.40 intervjuas riksdagskandidaten Metin Hawsbo av Lennart Gabrielsson

Kl 16.00 finns de två andra toppkandidaterna på FP:s lista till kommunfullmäktige, Maria Bergström, ordf Socialnämnden och Anders Morin, vice ordf Barn- och Ungdomsnämnden, på scenen.

Kl 17 blir det fotbollsmatch mellan majoriteten och oppositionen. Från Folkpartiet deltar Anders Morin och Peter Ahlström.

Möt FP:s blivande landstingspolitiker vid valstugan

Idag lördag 28 augusti kl 12-14 finns de fyra toppkandidaterna i vår valkrets till landstinget på plats vid Folkpartiets valstuga. De är Maria Bergström, Sollentuna, Anders Ekegren Solna, Anna-Lena Johansson, Sollentuna och Mattias Lönnqvist, Sundbyberg.

Folkpartiet trots allt

Sedan jag som drygt tjugoårig under några månader upplevde Berlinmuren från bägge sidor har jag varit övertygad om de liberala värdenas betydelse. Sedan dess har jag också varit trogen folkpartiväljare. Det finns ett samband, ibland lätt, ibland lite svårare att förklara.

I senaste numret av tidskriften Neo beskriver kulturjournalisten Per Svensson det här sambandet bättre än de flesta. Så här skriver han.

"Jag röstar som vanligt på Folkpartiet. Det är ett ställningstagande baserat på platonism. Jag föreställer mig Folkpartiet som förvaltare av det liberala idéarvet i svensk politik och jag röstar på det ideala partiet, inte på det för tillfället verksamma. Ibland sammanfaller de."

Så är det för mig också.

onsdag 25 augusti 2010

Möt folkpartister i valstugan torsdag 26 aug och fredag 27 aug kl 11-18

Besök Folkpartiets valstuga på Turebergs torg!

Torsdag 26 augusti:
Gunnar Bergqvist, kultur- och fritidsnämnden kl 11-14
Kjell Ängelid, kultur- och fritidsnämnden kl 11-14
Lennart Gabrielsson, FP:s gruppledare, kommunalråd kl 14-16
Marianne Lundqvist, folkpartiveteran kl 14-16
Karin Rudling, överläkare och verksamhetschef kl 14-16
Jan-Erik Nyberg, vice ordf KF, överförmyndare kl 16-18
Carina Bindzau, integrations- och demokratinämnden kl 17-18

Fredag 27 augusti:
Kjell Ericson, barn- och ungdomsnämnden kl 11-13
Marianne Lundqvist, folkpartiveteran kl 14-16
Anders Morin, vice ordf barn- och ungdomsnämnden kl 15-17
Carina Knorpp, vice ordf gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kl 17-18
Anna-lena Johansson, FP:s ordf, vård- och omsorgsnämnden kl 17-18

Ullenhag på besök i Sollentuna 2010-08-23www.sollentunavalet.se följer tvSollentuna och Din lokaltidning valet i Sollentuna.

Hearing av skolpolitiker i kommunhuset

Igår var det utfrågning av varje partis gruppledare i Barn- och ungdomsnämnden (BUN). Utfrågningen ägde rum i Sollentunasalen i kommunhuset. Inbjudare var Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Vi politiker blev grillade i två timmar av en moderator och av många lärare. Det var cirka 150 personer där uppskattar jag. Jag tycker initiativet var jättebra och kan tänka mig att träffa lärarna på liknande sätt igen, kanske om två år och inte nödvändigtvis just inför ett val. Vi som politiker har stor nytta av denna typ av samtal.

Frågorna och diskussion kom mycket att handla om vilka åtgärder varje parti vill göra för att skapa en ännu bättre skola, lärarnas löner och nivån på våra skollokaler i Sollentuna. Jag förde bl a fram att det är viktigt att varje skola sätter egna kunskapsmål, att varje barns språkutveckling och matematikutveckling ska följas upp redan från förskolan, och att de som riskerar att inte nå målen ska ha rätt till stöd.

Lärarna måste också få mer tid för eleven och mindre för administration. Ett sätt att uppnå detta är genom ökad datoranvändning. Varje lärare ska ha egen arbetsdator. Ett annat sätt att få mer tid med elev är genom ökat samarbete i den kommunala skolan, så att undervisningsmaterial som är utarbetat i en skola erbjuds de andra skolorna.

En stor sak som diskuterades var lärarnas löneutveckling. Klart är att lärarlönerna halkat efter utvecklingen för andra jämförbara grupper, som ingenjörer. Ska vi locka de bästa förmågorna till läraryrket måste denna utveckling brytas. Avståndet till jämförbara grupper bör successivt minska. För att finansiera detta bör man effektivisera och underlätta för varje lärare att jobba smartare, t ex genom IT-kommunikation i stället för möten. Det är också viktigare att höja lönerna än att öka personaltätheten. Duktiga lärare ska också premieras mer lönemässigt.

När det gäller lokalfrågorna är det viktigt att skolorna underhålls och repareras i tid, både därför att detta är god fastighetsekonomi och så att arbetsmiljön värnas. Här kan och ska kommunen bättra sig liksom när det gäller information till skolorna om när reparation, underhåll och ombyggnad kommer att ske. Bl a skapas en egen nämnd som har fokus just på detta. Jag ska verka för att vi i BUN också blir informerade om statusen på lokalerna på varje skola.

Integritet och bodström

Det intressantaste med Bodströms nekande till drogtest är att det tvingar våra politiker att reflektera i integritetsfrågan. Är det så självklart med drogtester och vad får det för konsekvenser?

En klassisk liberal frånga är hur samhällsbeslut påverkar den enskilde individen. . Vi kan alla lite till mans ur ett valperspektiv skratta åt drevet kring Bodström - men hur kul är det egentligen?

Debatten om debatten

Började morgonen att läsa prasselskvallertidningarna på nätet om gårdagens debatt. Inte utan förvåning kan vi läsa ut nästa precis vad som helst kring debattanterna. problemet med detta är att prasselmedia försöker hävda journalistik, när det visar sig vara ett antal uttryck för respektive reporters syn. Detta gör sig bättre i bloggformatet. Att vinnarna i aftonbladet är röda och i expressen blå - måste med all rimlighet undergräva den redan så urholkade trovärdigheten.

Annars kan jag bara konstatera att debatten var så dålig att jag stängde av. Om detta ska engagera folk i demokratin så tror jag att alla i hela studion misslyckades - en av tidernas sämsta debatter!

söndag 22 augusti 2010

Valfråga: Läxläsningshjälp

En del föräldrar kan av olika anledningar ha svårt att hjälpa sina barn med läxor. För att göra skolan mer jämlik och rättvis anser vi i Folkpartiet att eleverna ska erbjudas läxläsningshjälp i skolan/på fritids för att motverka ojämlika hemsituationer. Ett av många sätt att genomföra detta på är att anlita t.ex. studerande på högre nivåer eller pensionärer och att kommunen centralt är samordnare för verksamheten.

Läs mer om vår lokala skolpolitikhttp://www.folkpartiet.se/sollentuna.

fredag 20 augusti 2010

Vem är duktig i skolan?

Anders Morin (fp Sollentuna) har varit flitig i skoldebatten senaste veckan. Både i DN Debatt och i MittiSollentuna argumenterar han för att mäta skolornas och lärarnas undervisningsresultat och låta det påverka ersättningen till skolorna och lönen till lärarna.

På samma sätt som Anders argumenterar man också på andra håll i världen. I Los Angeles protesterar lärarfacket till exempel just nu mot tidningen Los Angeles Times, som i förra veckan publicerade en studie som visar på stora skillnader mellan olika lärares utbildningsresultat. Protesterna gäller framförallt tidningens planer på att i slutet av månaden offentliggöra en rating över 6 000 enskilda grundskolelärares prestationer.

Att mäta lärarprestationer på ett rättvisande sätt är dock inte helt enkelt. Det är så mycket mer än läraren som påverkar elevernas resultat. Så visar till exempel en alldeles färsk forskningsrapport från universitet i Essex att familjebakgrunden förklarar drygt hälften av skillnaderna i engelska elevers studieresultat och bostadsområdet mellan 10 och 15%.

Valstugan öppnas

Idag klockan 12 öppnade Folkpartiet i Sollentuna sin valstuga. Det var en trevlig kampanjdag.


Stugan anländer.


Taket läggs på plats.


Nu kampanjar vi in i kaklet.

Folkpartiets TV-reklam valet 2010

torsdag 19 augusti 2010

Träffa folkpartister i valstugan!

Välkomna till Folkpartiets valstuga på Turebergs Torg. Vi öppnar fredag 20 augusti kl 12. Följande liberaler är på plats de närmaste dagarna:
Fredag 20 aug:
Jan-Erik Nyberg, vice ordf KF, överförmyndare kl 12-15
Josefin Silverfur, miljö- och byggnadsnämnden 12-14
Miriam Istner Byman, valombudsman 14-17
Anne-Marie Nelander, nämndeman Tingsrätt & Förvaltningsrätt 15-17
Lennart Gabrielsson, gruppledare FP, kommunalråd 16-18
Anna-Lena Johansson, ordf FP Sollentuna, vård-och omsorgsnämnden 17-19
Anders Pettersson, vice ordf Sollentunahem 17-19

Lördag 21 aug:
Lennart Gabrielsson, gruppledare FP, kommunalråd kl 12-14
Jan-Erik Nyberg, vice ordf KF, överförmyndare 12-16
Åsa Nybacka, kultur- och fritidsnämnden 14-16

Söndag 22 aug:
Maria Bergström, ordf socialnämnden kl 12-16
Åsa Nybacka, kultur- och fritidsnämnden 12-14
Gun-Lis Roos, socialnämnden 12-14
Bo Johansson, ersättare landstingsfullmäktige 14-16

Måndag 23 aug:
Maria Bergström, ordf socialnämnden kl 11-14
Josefin Silverfur, miljö och byggnadsnämnden 12-14
Marianne Lundqvist, folkpartiveteran 14-16
Miriam Istner Byman, valombudsman 14-16
Anders Morin, vice ordf barn- och ungdomsnämnden 16-18
Jan-Erik Nyberg, vice ordf KF, överförmyndare 16-18
Gun-Lis Roos, socialnämnden 17-18
kl 18: Erik Ullenhag, FP:s partisekreterare på torget

onsdag 18 augusti 2010

Utveckling av TUT

Nog var vi många som reagerade när socialdemokraterna lanserade TUT på DN-debatt. Detaljförslag och låg effekt och svårkrystade behov är min åsikt.

De socialdemokratiska bloggarna försöker förtydliga att det gäller att underlätta vardagen vilket debattartikeln misslyckades med att förklara.

Butler, tvättinlämning och T-banenära förskolor får Jämtin och Batljan utnyttja själva tror jag. Men istället för att bara kritisera så kan jag utöka med vad som skulle underlätta min vardag i komunaltrafiken (buss + pendeltåg):

* Bättre möte bil-pendeltåg. Många stationer ligger nära huvudvägar, men aldrig möts de i kommunen.

* Bättre inväntning av bussar till pendeltåg så man slipper se rumpan på bussen.

* Bättre utrymme i rusningstrafik (bra om man har tvätten med sig :-)

* Få SL att släppa realtidsdata fritt så att andra kan uveckla bra appar (se bussar på karta, etc).

Annat som jag har mindre behov av (men andra kanske): Köpa kaffe och lunchpaket, internetuppkoppling och infartsparkering.

Vad skulle göra resandet lättare för dig?

Bra att veta i valstugan 1

Sollentuna är Sveriges sjunde bäst skötta kommun under perioden 2000-2009 och den överlägset bäst skötta i Stockholms län. Det framgår av en SKL-sammanställning av kommunernas ekonomiska resultat, som går att läsa i senaste numret av Dagens Samhälle. Listan toppas av Fagersta.

Politiken är hemligheten bakom en välskött kommun menar Clas Olsson, SKL:s förre chefekonom. "Avgörande för den här listan är hur ledarskapet fungerar, beslutsamheten hos det politiska ledarskapet och tjänstemannaledningen", säger han till Dagens Samhälle.

tisdag 17 augusti 2010

Vardagspusslet ska enligt S lösas i tunnelbanan

När ska vi hinna älska? När ska vi hinna leva livet? Undrar ledande socialdemokrater och kommer med en lösning - Butler i tunnelbanan. Det är samma parti som vill stoppa RUT avdraget för att det är enligt dem fult att ha "pigor" hemma som kan sköta din tvätt. Istället ska det lösas genom att vi bär tvätten till tunnelbanan för att hämta den senare. Hur många svenskar är det som dagligen passerar en tunnelbanestation? Snacka om ett snävt Stockholms perspektiv, med kollektiva lösningar som passar några fåtal. För redan idag kan du som individ fritt beställa mat hem, låta någon komma hem och sköta tvätten, städningen eller vad du nu vill. Nej låt RUT vara kvar för det ger oss Mer tid att leva och ger möjlighet för familjer att lättare hålla ihop om man kan slippa delar av vardagsbestyren.

söndag 15 augusti 2010

Sifo och Ladbrokes?

I våras tittade jag in på Ladbrokes.com för att ta reda på vilka odds som gavs inför valet den 19 september. Det var väldigt jämnt då och i Sifo undersökningarna som fanns då hade oppositionen ett litet övertag. Nu är situationen annorlunda, Sifo pekar på en borgelig seger och oddsen för att alliansen fortsätter är 1,66 mot 2,10 för de rödgröna. Men valrörelsen har precis börjat och de som inte bestämt sig är väldigt många. Jag hoppas på att många röstar och på att de röstar efter sin övertygelse om vad som är bäst för Sverige. Jag hoppas att de flesta gör ett försök att sätta sig in i frågorna som berör dem och bildar sig en egen uppfattning. Det kommer bli jämnt och ett litet antal röster kommer att ge utslag. Rösta! Din röst kan fälla avgörandet.

måndag 9 augusti 2010

Posters och paradigmskiften

Jan Björklund ser glad ut där han står i Häggvik och hans budskap om nobelpriser och klassrum är helt ok, men jag fnissde ändå lite när jag såg affischerna. Ett citat om ett parti med en politisk kultur som bejakar posters med partiledaren, ur en krönika av Lars Petterson i Södermanlands nyheter om Liberati och Folkpartiet, poppade nämligen upp i huvudet. Läs den!

söndag 8 augusti 2010

Socialliberalism vs föräldrar i klassrummet

Det svåra i dagens politik är inte att hitta något att kritisera - det är att komma med egna förslag.

Dagens politik består är baserad på samhällsvetenskapens doktrin kring att analysera historiska händelser och problem och förfasa sig över hur en viss fråga är och framförallt hålla med om att så borde det inte vara - sedan är det stopp. Detta brukar ofta leda till debatten om vem som har problemforumleringsprivilegiet. För mig är det att titta i backspegeln.

Politiken handlar för mig om att hitta lösningar - framtiden - förändring. I detta har folkpartiet idag en ledning som gör just det - försöker komma med förslag och lösningar som tittar framåt och som är konkreta på konkreta problem - detta hyllar jag. Jag har inte hört någon annan eller annat parti föreslå någonting för att få lugn och ro i skolan! Var är förslagen? Det blir smått patetiskt att läsa alla kritiker och kommentarer i denna fråga - inte en enda har en lösning eller ett förslag. Jo, sorry - såssarna tycker ju att fler lärare i skolan är lösningen på alla problem inte bara detta. Jag tycker de har missat skillnaden mellan utbildning och uppfostran.

App app app!

- Vad är det på TV? frågade maken utan att lyfta blicken där han satt och förstrött slösurfade i vardagsrumssoffan.

Jag greppade min iPhone och klickade på 'TV.nu'-appen. Det var dock inte listan på aktuellt TV-utbud som fångade min uppmärksamhet utan en banner från Centern. Hur gärna hade jag inte sett en blåklint där istället för den där hånleende klövern?

I förra årets val nåddes jag av partiernas annonser på TV, i radio, tidningar (både pappersversioner och på nätet), via brevlådan och affischer samt på Spotify och Facebook. I år nås jag tydligen dessutom via mobiltelefonens appar. Tre partier, (C), (KD) och (S) har t.o.m. skaffat helt egna appar. Fast som tur är för oss som hejar på andra lag är de inte några höjdare. Centern låter dig testa hur mycket Maud du är (53% i mitt fall) samt bjuder på Mauds bok som ljudbok (bra mervärde), Kådisarna har en massa obegripliga och trista Göran-citat och snabblänkar till den store ledarens Twitter, Facebook och Spotify-spellista. Sossarna har satsat på att hjälpa dig hitta närmaste förtidsröstningslokal, men glömt bort att få fram ett budskap.

Köpt reklam är bara en liten, liten del av hur man når ut. De andra sätten är självklart viktigare. Jag hoppas dock innerligt att mitt eget parti förstått vikten av att satsa en del av reklambudgeten till att finnas på plats där folk faktiskt befinner sig. Vilket oftare är i soffan än i valstugan.

lördag 7 augusti 2010

Bara bröst bakom burkan?

Tänk om en kvinna på Rudbecksskolan, lärare eller elev, tröttnar på svett under brösten och på gymnastiklektionen hivar av sig tröjan och låter behagen skumpa fritt. Står det då rektorn fritt att säga ifrån? Om någon annan dessutom tar anstöt av dessa blottade kvinnliga former, kan hon då rent av vänta sig att åka dit för förargelseväckande beteende enligt brottsbalken 16 kap. 16 §? Kan det dessutom vara så att det idag faktiskt är ok av skola och rättssamälle att behandla hennes bara överkropp annorlunda än en mans?

Jag tycker det vore bra om man förtydligade dagens uppenbarligen svårtolkade lagstiftningen så att alla som undrar vet om det är ok att visa brösten i det offentliga, eller att dölja sitt ansikte i skola och förskola, för rättsläget är faktiskt oklart på båda områdena. Det finns dock åtskilliga viktigare frågor att diskutera just här och nu, i pågående valrörelse. Skulle ett liberalt parti ändå välja att engagera sig i en av dessa två näst intill hypotetiska ickefrågor borde det antagligen vara den som handlar om brösten för där finns det ett jämställdhetsproblem, men nej, Björklund ger spontant och oprovocerat burkafrågan utrymme och det får mig att vilja ge honom onda ögat. För samhället blir inte liberalare av att vi gör främlingsfientligheten till en valfråga, även om vi kanske får några röster extra från folk som råkar rösta på oss, inte för att vi är utan trots att vi är liberala.

För den som undrar, jag tycker det är trevligt att se andras ögon och leenden. Jag gillar också att få ta del av dubbelhakor, celluliter, tatueringar, gäddhäng, myggbett och t-shirtsolbrännor. För vet ni vad, jag gillar människor i alla former och färger, med eller utan kläder. Dessutom tror jag att om vi bara gemensamt skakar av oss lite fler av våra tyngande normer så går det säkert finfint att både undervisa och undervisas oavsett om man gillar att vara spritt språngande naken eller draperad från topp till tå.

Fast säg inget till Janne, för självklart borde jag vara kravliberal på det där sättet som vi håller tummarna för går hem i stugorna.

(1 2 3 4 5 6 7 8 9)

onsdag 4 augusti 2010

Lagar, tydlighet och burkor

Precis som Jan Björklund ser jag problem med burkor i offentligheten (se DN).

Kanske har Luciano Astudillo rätt att regelverket redan idag ger rektorn rätt att besluta om hur elever får dölja sitt ansikte.

Men är reglerna enkla och tydliga så borde DO inte behöva ett år på sig att fatta ett beslut.

Är regler oklara så ska de enligt mig förtydligas. I det här fallet känns det inte att det viktiga är ifall ansiktsmaskering i skola ska tillåtas eller förbjudas. Det viktiga för mig är att det inte ska behöva ta år för hantering av en diskrimineringsanmälan.

Sedan hoppas jag att en förtydling inte blir så detaljerad så att den blir fyrkantig.

(som parantes så ser jag inte att burka eller handskakning med andra könet är påtvingat inom någon religion)

måndag 2 augusti 2010

Grisen i säcken och telefonnumret på papperskorgen

I september kan Sollentunaborna välja att lägga sin röst på Sverigedemokraterna i kommunalvalet, men vad är det egentligen (SD) hoppas uppnå här i Sollentuna genom att bli invalda i kommunfullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser? Rimligen borde det väl handla om partiets profilfråga, invandringspolitiken? Kanske tycker man att Sollentuna ska ta emot färre ensamkommande flyktingbarn? Eller har man förhoppningar om att från norrorts polisnämnd vilja ta tag i partiets andra huvudfråga, den om krafttag mot den organiserade och upprepade brottsligheten? På riksplanet talas det om att satsa på pensionärer, men vilka frågor vill man driva i vård- och omsorgsnämnden här i Sollentuna?

TV Sollentuna har publicerat det lokala partiprogrammet för (SD) och redan tidigt i texten borde Sollentunabon som överväger att lägga sin röst på (SD) i kommunalvalet dra öronen åt sig. Det står nämligen i klartext att det inte är Sollentuna som står högst på agendan för denna lokalavdelning utan att det är riksdagsvalet som har högsta prioritet. De lovar i alla fall att inte lämna några stolar tomma i kommunfullmäktige, om de får några. Något som får anses vara det absoluta minimikrav väljarna kan ställa på sina företrädare.

Vidare framgår att man i Sollentuna över lag är nöjd med den politik som bedrivs av både alliansen och oppositionen, som man anser "gör ett bra jobb". Helt i linje med detta gillas också öppna nämndsammanträden, något som dock redan tillämpas i Sollentuna. Även önskemålet om att fler kommunala handlingar ska finnas på nätet blir svårt att driva eftersom det redan är på gång. Frågorna om framtida bostadsbyggande i kommunen och om pendeltågsstationen borde döpas om från Sollentuna till Tureberg lyfts fram som viktiga att diskutera med Sollentunaborna, men samtidigt får vi tyvärr inte veta vad en röst på Sverigedemokraterna innebär i just dessa två frågor.

Faktum är att det enda vi får veta om vad (SD) på den lokala politikarenan i Sollentuna står för är följande:
  • Att man gillar privata aktörer och kommunala verksamheter på entreprenad.
  • Att Sollentunahems hyresgäster även fortsättningsvis borde ges möjlighet att köpa loss sitt boende, men att man dock inte vill ha likabehandling av kommuninvånarna utan förordar att Malmvägsborna ges förtur med fördelaktiga villkor.
  • Att man vill att kommunen stöttar nya företag med bokförings- och deklarationshjälp.
  • Att det borde skapas beredskapsjobb för arbetslösa ungdomar i gymnasieåldern.
  • Att Sollentunas politiker borde besöka skolor och diskutera demokrati.
  • Att det borde finnas ett telefonnummer på papperskorgar.
På Sollentunanivå är (SD) ett missnöjesparti, men eftersom man inte har så mycket att vara missnöjd med i Sollentuna vill man alltså in i kommunfullmäktige för att diskutera namnet på en pendeltågsstation och telefonnummer på papperskorgar. Hur de tänker ställa sig i alla andra små och stora lokala frågor under mandatperioden får inte väljarna veta, men meningen "När vi kommer in i fullmäktige gör vi det med öppna sinnen och inte med några låsta positioner." stärker ytterligare insikten att en röst på (SD) i kommunalvalet vore att köpa grisen i säcken. En gris som dock visat sitt fula tryne i andra sammanhang.