torsdag 29 september 2011

Det är dags för Sollentuna att satsa på folkhälsoarbetet

Samtliga rapporter om den framtida hälso- och sjukvården säger samma sak: Om 20 år är vi för många som kommer att bli sjuka. Vi har inte råd med detta. Något måste göras, säger man sedan. Förslagen handlar dessvärre alltför ofta om hur landsting ska effektivisera vård, vårdköer och behandlingsformer.

Även om det förebyggande arbetet nämns i närmast lydiga termer tas inte de politiska beslut inom kommun och landsting som behövs för att stävja de folkhälsosjukdomar som 50 procent av befolkningen får under sin livsstid!

Folkhälsoarbetet ska förstås inte bedrivas inom landstinget utan i kommunen, där folk bor och verkar. Vårdens roll ska inte underskattas som ju står för den medicinska kompetensen men själva idén är ju att inte behöva bli sjuk och då är det mer logiskt med ett kommunalt engagemang.

I en av våra Stockholmskommuner, närmare bestämt Nacka, har den borgerligt styrda majoriteten under många år satsat rejält på folkhälsoarbetet. Både genom kartläggning och genom agerande. För att skapa förutsättningar för att kloka beslut tas för kommunens invånare ligger uppdraget direkt underställt Kommunstyrelsen.

Tyvärr kan Sollentuna kommun inte stoltsera med insatser av samma dignitet vilket krävs för att effekter på folkhälsan ska uppnås i det långa loppet. En utmärkelse till Healthy City räcker inte!

Jag vill verka för att Sollentuna också inrättar tjänster och funktioner för ett ökat folkhälsofokus i vår kommun!

Läs gärna mer om folkhälsoarbete, idag om vad tobaksslut kan betyda för både människor och samhälle på: www.sitellochfrisk.se

Rätt beslut och rätt väg fram kräver bra underlag!

I min roll som politiker har jag en skyldighet att försöka tänka på alla Sollentunas barn över det längre perspektivet. Det är viktigt att eleverna får den kvalitet på undervisning som de har rätt till.
Ibland kan beslut få en mängd olika följder som är svåra att förutse när man inte har överblick över hela situationen.
På tisdagens nämndsammanträde bad vi om underlag för hur vi kan anpassa Sollentunas skolorganisation efter den nya skollagen och andra styrdokument. Vi vill inte att det ska ta över 10 år vilket det gjorde för Sollentuna att anpassa sig efter förra ändringen av styrdokumenten.
Så här ser uppdraget ut.

Uppdrag att se över organisationen av de kommunala skolorna för ev. anpassning till nya styrdokument.

Bakgrund: From hösten 2011 gäller nya styrdokument från grundskolan. De innebär bland annat att betyg ska sättas from år 6 och att mål i de olika ämnena nu är satta för år 3, 6 och 9.
Sollentunas kommunala skolor är organiserade utifrån F-5 och 6-9. Det har framförts i rektorsgruppen att det är önskvärt att se över organisationen med anledning av de nya styrdokumenten. Alliansen delar uppfattningen att det är nödvändigt att se över organisationen och vill därför ge förvaltningen i uppdrag att utreda frågan.

Alliansen yrkar därför att förvaltningschefen får i uppdrag att utreda olika möjligheter att anpassa skolorganisationen i Sollentuna efter de nya pedagogiska styrdokumenten.

Utredningen ska belysa för- och nackdelar med en anpassning. Den ska även belysa vilka anpassningar som är nödvändiga. Konsekvenser av de olika möjliga förslagen ska belysas med avseende på lokalutnyttjande och personalkompetensförsörjning. Större effekter som påverkar enskilda skolors ekonomiska situation eller arbetsmiljön ska belysas. Demografiska perspektiv skall belysas. Lärarbehörigheter och ev kompetensutvecklingsbehov samt pedagogiska perspektiv inklusive måluppfyllelse skall också ingå i utredningen. En första delredovisning med förslag till inriktning ska ske i samband med nämndens sista sammanträde 2011. Slutredovisning av utredningen ska ske senast i april 2012.

onsdag 28 september 2011

Sollentuna efter Café Liberal

En bunt människor slöt ikväll upp på Café Biblos i Sollentuna för det första Café Liberal. En handfull till hade fått plats. Nästa gång ska jag själv göra plats för den speciella (och kryddstarka) liberala soppan som man kunde förtära.

Tack till den inbjuden gästen Johannes Lundin, Researrangör, Egyptenkännare och ögonvittne till revolutionen på Tharirtorget Kairo som visade bilder och berättade fängslande om Egypten. Även tack till Pär Åkerström som arrangerade evenemanget.

Under veckan passar Johannes på att träffa riksdagsmän och berätta om sina erfarenheter innan det bär av till Egypten igen.

Skriv in onsdag 23:e november i din kalender för nästa möte på Café Liberal. Väl spenderad kväll mitt i veckan.

fredag 23 september 2011

Egypten efter revolutionen

Onsdag 28 september kl. 19:00 är alla varmt välkomna till Café Biblos, Aniaraplatsen 2 för det första Café Liberal (något partikrav finns inte).

Inbjuden gäst är Johannes Lundin, Researrangör, Egyptenkännare och ögonvittne till revolutionen på Tharirtorget Kairo.

Välkommen till föredrag och samtal om frihet, demokrati och människovärde.

tisdag 20 september 2011

Ja tack, en pizza idag igen!

Aktuellt visade igårkväll hur eleverna i exempelvis Värmdö Gymnasium kan välja mat på närliggande restauranger i närheten av skolan. Minus läsk, chips och godis.

Hur kan detta vara möjligt när det i den nya skollagen tydligt står att maten som serveras i skolan ska vara näringsrik?

Och, det som stör mig allra mest är att helt plötsligt så finns det pengar till att ge eleverna kuponger värda omkring 45 kr. Var har viljan funnits till att ge motsvarande summa till skolköken, och till löner för de som arbetar där så att välrenommerade kockar vill ha sin arbetsplats där? Mer pengar + kvalificerad personal skulle ge bättre mat, förstås. Med det inte sagt att det inte finns kök som redan idag serverar god och bra mat.

Om du vill läsa mer om mat, hälsa, politik och människor runt omkring samt läsa hela inlägget om skolmaten är du välkommen till Sitellochfrisk.se

Maria Sitell

onsdag 14 september 2011

Karriärvägar skapas för lärarna

Regeringen har idag, med Folkpartiet som drivande, meddelat att man i budgetpropositionen tänker lägga förslag om en karriärutvecklingsreform för lärarna. Nya utvecklingssteg införs för yrkesskickliga lärare inom hela grund- och gymnasieskolan. En utredning ska titta närmare på hur utvecklingsstegen kan utformas. Regeringen skjuter till 1,4 miljarder under en treårsperiod för att täcka kommunernas merkostnader för de höjda lärarlöner som detta medför.

Satsningen är verkligen välkommen. Den betyder att morötter skapas för lärare att genom att göra ett bra jobb få nya befattningar och högre lön. Det ger också en tydlig signal till kommunerna att uppmärksamma duktiga lärare mer. Vi i Sollentuna har för ett par år sedan instiftat ett pedagogpris för att lyfta fram våra duktiga lärare. Möjligheten att ta till vara de bästa lärarnas kunskaper och anställa dem på karriärtjänster är fantastiskt viktigt. Chansen att ge fler elever möjlighet att ta del av deras erfarenheter måste tas tillvara. Vi tror att det kommer att leda till en generell förbättring i skolan på sikt. Det är vår skyldighet som liberala skolpolitiker i Sollentuna att genomföra detta.

Carina Knorpp, vice ordförande i Barn och ungdomsnämnden
Anders Morin, ordförande i Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden

tisdag 13 september 2011

Rapport - Vården i Almedalen 2011

Almedalsveckan är vårdens största och viktigaste mötesplats för idéspridning och debatt. Det är i Almedalen de heta framtidsfrågorna diskuteras, vårddebatten där visar vilka förändringar som är på gång.

Rapport: Vården i Almedalen 2011 ger en samlad bild av veckan. Den 96-sidiga rapporten återger under sju temaområden de 34 viktigaste seminarierna i text och bild, samt innehåller information om webb och kontaktpersoner hos arrangörer. Rapporten analyserar och sammanfattar veckans utspel, förslag, budskap och besked.

Rapporten har producerats av Gullers Grupp och finansierats av ett ovillkorat ekonomiskt stöd från 14 företag, organisationer och myndigheter. Urvalet har kvalitetssäkrats av ett oberoende redaktionsråd.

För dig som är intresserad av frågor som rör vård och hälsa ger dig Vårdrapporten en bra bild av var diskussionens betoningar ligger och vilka trender vi ser för det kommande året. Du kan ladda ner den eller beställa en tryckt version för 140 kr/st + moms och porto.

Trevlig läsning!

söndag 11 september 2011

Negativt att vara tyst om positivt, fast inte tvärtom.

P1 har gjort ett inslag om Sollentunas kommunikationspolicy och där ges sken av att vi politiker vill måla upp en förskönande bild av kommunen och sätta munkavle på tjänstemännen. Dessutom framställs det som lite suspekt att vi varit framme och reviderat dokumentet när media börjat ställa frågor.

Den 21/9 förväntas kommunfullmäktige anta en något reviderad version av integrations- och kommunikationsberedningens förslag till policy för extern kommunikation, service och tillgänglighet för Sollentuna kommun. För den som inte vet det föregås fullmäktigebeslut nämligen av kommunstyrelsebeslut. Dessa i sin tur föregås normalt av beslut i något av kommunstyrelsens två utskott, i fallet med policyn var det kommunstyrelsens arbetsutskott, sollentunapolitikens Crème de la Crème, som hanterade frågan. Just denna policy har faktiskt också innan den nådde arbetsutskottet nagelfarits i en speciell integrations- och kommunikationsberedning som har representanter från alla partier i fullmäktige. Innan beredningen fattade något beslut om förslag till policy har partigrupperna dessutom getts chans att tycka till. Att dokumentet ändras lite i de olika stegen är därför helt naturligt och visar att bara att demokratin emellanåt faktiskt fungerar och att politikerna i de olika instanserna inte bara är där för att agera röstboskap. Alla dessa led finns för att ge utrymme för förankring och förändring.

Redan på skisstadiet av detta viktiga styrdokument var ett viktigt medskick från Folkpartiets fullmäktigegrupp att det tydligt skulle framgå att kommunen inte på något sätt begränsar yttrandefriheten för kommunens anställda. Jag tycker det var mycket bra att kommunstyrelsen i onsdags reviderade förslaget något så att detta nu framgår ännu tydligare.

Det här med att policyn bidrar till en förskönande bild av kommunen då? Det är naturligtvis inte alls syftet att ge en falsk bild. Jag kan dock sträcka mig till att policyns reviderade formulering om att ”Sollentunas kommunikation ska förmedla en trovärdig bild av Sollentuna som en kommun som är bra att bo, leva och arbeta i och en kommun som är en attraktiv arbetsgivare” är lite för luddig. Min åsikt är nämligen att styrdokument av det här slaget ska hålla även när man läser det som fan läser bibeln. All risk för feltolkning i de viktiga styckena borde, i mitt tycke, elimineras på vägen till antaget dokument. Därför är nog trovärdig lite illa valt eftersom det kan tolkas som något helt annat än sann.

Jag kan bara beklaga att jag just när detta ärende kom upp på alliansgruppen innan kommunstyrelsen inte alls var i skick att agera i min favoritroll som djävulens advokat. Jag erkänner, jag var precis lika tyst som alla andra.

lördag 10 september 2011

EU-frågan: ett mer personligt blogginlägg

Återkommer om artikeln på SvD BRÄNNPUNKT av Jan Björklund, Birgitta Ohlsson, Carl B Hamilton och Olle Schmidt. Efter att ha läst de kommentarer artikeln fått på SvD har jag blivit starkare medveten om vilket mod dessa fyra visat genom sin artikel mitt i dagens starka anti-EU blåst.

Därmed har jag på min egen blogg skrivit ett mer personligt inlägg om deras insats. Välkomna att läsa det!

"Stå utanför Euron kan bli dyrt"


Viktig artikel av viktiga politiker i det enda svenska partiet som vågar se fullt ut hur nödvändigt Europa-samarbetet är och hur viktigt det då är att vara med i euro-samarbetet. Artikeln finns i sin helhet att läsa i SvDs nättidning.

Där införs också kommentarer som numera går genom Facebook. Bland dem kan man läsa massor med i allmänhet anonyma inlägg, ofta föraktfulla och hatiska men i vart fall med löftet att aldrig rösta på dessa politiker mer.

Jag har till detta debattforum med mitt namn tydligt angivet sänt in följande kommentar:

"FP-politikerna har rätt i sin analys och sina slutsatser, och det är väl att de vågar uttrycka dem. En slutsats är emellertid värd att lägga till just i Sverige. 1992 försökte vi krampaktigt rädda en valuta, vår egen, genom att till slut höja marginalräntan till 500 procent. Euro-ledningen uppträder nu lika krampaktigt. Bäst är att låta sådana länder lämna båten som släppts ombord av ren välvilja och utan kontroll sedan av att de följt reglerna."


Facebook påstås vara lätt. Kinesiska är också lätt för dem som vuxit upp med språket. Det har jag emellertid inte gjort. Facebook-muren kan vara lika svår att bestiga om Kinesiska muren. Jag har inte lyckats få min kommentar införd på SvD.se/opinion/brannpunkt.


Nu vet i alla fall ni folkpartiklar i Sollentuna att jag försökt. Ni vet redan att jag i likhet med Adam Swejman och "inofficiella" personer i Bryssel menar att Euron och Grekland bäst räddas genom skilsmässa. Jag hoppas den insikten sprider sig också i Sveriges mest EU-positiva parti.

Tre dagar att minnas

Årsdagar inträffar hela tiden. Idag ska jag uppmärksamma dessa tre som kommer i rad:

Idag 10:e september är det 100 år sedan vår frihet ökades genom att alla män kunde gå till val med allmän och lika rösträtt.

På måndag den 12:e september var det 90 år sedan vår frihet ökades genom att kvinnor fick gå till val på lika villkor som män.

Där emellan är det 11:e september och 10 år sedan vi fick en mindre fri värld.

onsdag 7 september 2011

"Köpa ut" Grekland

Rubrik idag på fyra spalter över första sidan i SvD NÄRINGSLIV:

"I Bryssel stöter man nu på tankar om att 'köpa ut' Grekland ur valutaunionen"


Artikeln som rubriken gäller är skriven av Mats Hallgren, reporter vid SvD NÄRINGSLIV. Artikeln påminner mig om mitt blogginlägg den 5 september med rubriken Rädda Euron och Grekland. Där instämde jag i det som LUFs ordförande, Adam Cwejman, skrivit om det allvarliga problemet. Jag förde sedan in samma inlägg på min blogg men med det här tillägget:

"Sverige bör inte glömma vart det förde när svenska regeringen och riksbanken envisades med att gå på tvärs emot marknadskrafterna. Landet hann komma upp i en styrränta på 500 procent innan man insåg att slaget var förlorat. Nu måste motsvarande insikt infinna sig i fråga om Grekland."


Nu börjar alltså en insikt växa fram i Bryssel om att realekonomiska realiteter inte kan bekämpas hur länge och hur mycket som helst genom att en hårt drabbad valutaunion – som inte är överstatlig och alltså inte har maktmedel – betalar för länder som inte själva klarar att sanera sin ekonomi. Jag citerar nu glimtar ur Mats Hallgrens artikel:


– Högst inofficiellt stöter man nu i Bryssel på tankar om det hittills otänkbara, nämligen att ”köpa ut” hopplöst skuldtyngda länder ur valutaunionen.

– Förenklat kan skuldkrisens ursprung förklaras av ekonomisk-politiska svagheter i konstruktionen; det fanns inte tillräckligt bindande krav på uthållig budgetdisciplin och det fanns inget tillräckligt tvingande regelverk för strukturreformer och modernisering av de svagare ekonomierna, främst i södra Europa.

– För att undvika framtida kriser måste både finanspolitiken och övrig ekonomisk politik bli mer överstatligt bindande. Om detta förefaller de flesta vara överens (i teorin).
Men när detta ska förverkligas i regeringar och parlament har den politiska viljan hittills inte infunnit sig i tillräcklig grad. Osäkerheten kvarstår och den finansiella marknaden har inte förtroende för politiken – i alla fall inte ännu.

Detta är alltså bakgrunden till att Mats Hallgren nu stöter på tankar i Bryssel om det hittills otänkbara, nämligen att ”köpa ut” hopplöst skuldtyngda länder ur valutaunionen. Vi i Sveriges mest EU-vänliga och europositiva parti bör definitivt våga pröva dessa tankar.

söndag 4 september 2011

Ett sätt att rädda Euron – och Grekland

Jag rekommenderar varmt en artikel av LUFs ordförande, Adam Cwejman. Den infördes igår på Svenska Dagbladets BRÄNNPUNKT. Jag läste den mot bakgrund av det alldeles särskilda intresse och engagemang för Europa som jag har.

På 50- och 60-talen ingick det i mina uppgifter för Handelsbanken och SNS att fara runt i Sverige och hålla föredrag om den kommande Europamarknaden. Stora svenska exportföretag behövde ingen hjälp med att förstå vad som väntade men mindre företag med Sverige som marknad måste få den hjälpen.

Sedan dess har jag följt Europa-samarbetet som utvecklats till en Europa-integrering. Den utvecklingen har i allmänhet varit glädjande men i fråga om utvidgning har den kännetecknats av en översvallande välvilja och vilja att visa sig god, kombinerat med ovilja till ekonomisk realism och kontroll.

Det började när Östtyskland brast och skulle slås samman med Västtyskland. Helmut Kohl drev då igenom att den östtyska marken skulle växlas mot den västtyska med kursen 1/1. Detta underminerade fullständigt den östtyska konkurrenskraften och gjorde landsdelen till en bidragstagare.

Välviljan och viljan att visa sig god liksom oviljan till ekonomisk realism och kontroll firade nya triumfer när EU utvidgades och gjorde en rad länder till bidragstagare. Jag är en varm anhängare av EU – ett av skälen till att jag stannat i FP – och av euron men jag har blivit alltmer bekymrad över att de nya länderna togs in utan ordentlig kontroll av realekonomin och dess hantering i respektive land.

Så började galenskapen galoppera. Det var när Frankrike och Tyskland tilläts bryta mot reglerna. Varför skulle då Grekland och andra länder med svag konkurrenskraft hålla på några regler? Utan skarpa krav från EU och utan skarp kontroll av att de följs måste då vissa länder sjunka snabbt. Grekland är nu i den situationen.

För att rädda euron är det vettigt att länder som aldrig skulle ha släppts in i det systemet tillåts att lämna det. Grekland tvingas då genomföra en devalvering och reformer som invånarna inte kan skylla på Bryssel och banker och Tyskland eller Finland.

Ett år under den tid jag arbetade med upplysning om den kommande Europa-marknaden, var jag också ordförande i Folkpartiets Ungdomsförbund. Därför gläder det mig att den som nu föreslagit den enda vettiga åtgärden för att rädda euron och Grekland är LUFs ordförande, Adam Cwejman.