torsdag 29 september 2011

Rätt beslut och rätt väg fram kräver bra underlag!

I min roll som politiker har jag en skyldighet att försöka tänka på alla Sollentunas barn över det längre perspektivet. Det är viktigt att eleverna får den kvalitet på undervisning som de har rätt till.
Ibland kan beslut få en mängd olika följder som är svåra att förutse när man inte har överblick över hela situationen.
På tisdagens nämndsammanträde bad vi om underlag för hur vi kan anpassa Sollentunas skolorganisation efter den nya skollagen och andra styrdokument. Vi vill inte att det ska ta över 10 år vilket det gjorde för Sollentuna att anpassa sig efter förra ändringen av styrdokumenten.
Så här ser uppdraget ut.

Uppdrag att se över organisationen av de kommunala skolorna för ev. anpassning till nya styrdokument.

Bakgrund: From hösten 2011 gäller nya styrdokument från grundskolan. De innebär bland annat att betyg ska sättas from år 6 och att mål i de olika ämnena nu är satta för år 3, 6 och 9.
Sollentunas kommunala skolor är organiserade utifrån F-5 och 6-9. Det har framförts i rektorsgruppen att det är önskvärt att se över organisationen med anledning av de nya styrdokumenten. Alliansen delar uppfattningen att det är nödvändigt att se över organisationen och vill därför ge förvaltningen i uppdrag att utreda frågan.

Alliansen yrkar därför att förvaltningschefen får i uppdrag att utreda olika möjligheter att anpassa skolorganisationen i Sollentuna efter de nya pedagogiska styrdokumenten.

Utredningen ska belysa för- och nackdelar med en anpassning. Den ska även belysa vilka anpassningar som är nödvändiga. Konsekvenser av de olika möjliga förslagen ska belysas med avseende på lokalutnyttjande och personalkompetensförsörjning. Större effekter som påverkar enskilda skolors ekonomiska situation eller arbetsmiljön ska belysas. Demografiska perspektiv skall belysas. Lärarbehörigheter och ev kompetensutvecklingsbehov samt pedagogiska perspektiv inklusive måluppfyllelse skall också ingå i utredningen. En första delredovisning med förslag till inriktning ska ske i samband med nämndens sista sammanträde 2011. Slutredovisning av utredningen ska ske senast i april 2012.

1 kommentar:

Magnus Blixt sa...

Helt rätt - bra underlag är grunden för bra beslut. Bra att vi tänker att Lgr 11 inte ska få kallas "den nya läroplanen" lika länge som den förra, utan istället ska implementeras på ett mer medvetet sätt.

Tror det är en mycket sund idé att fundera över 6orna, inte minst eftersom deras betyg enligt styrdokumenten ska ges utifrån en bedömning utifrån undervisningen även i år 4 och 5.