söndag 16 oktober 2011

LAS -Ett sätt att skära bort det friska på trädet?

Inför Folkpartiets pågående landsmöte i Karlstad har partistyrelsen föreslagit att den nuvarande lagstiftningen om anställningsskydd ersätts med turordningsregler som baseras på den enskildes kompetens. Man vill göra det lättare för företagen att våga nyrekrytera och vill ge möjlighet att lägga större vikt vid den anställdes kompetens vid neddragningar och omstruktureringar. Nu gällande regelverk sägs inte vara anpassat till dagens kunskapssamhälle.

– Ska målet om full sysselsättning uppnås behöver vi vända på varenda sten för att fler unga och utrikes födda ska komma i arbete, säger Erik Ullenhag, integrationsminister och partiets andre vice ordförande.

Rimligen borde samma principer gälla i politiken som i näringslivet. För nog behöver även vi ta till vara kompetensen, anpassa oss till dagens kunskapssamhälle och vända på varenda sten för att fler unga och utrikes födda ska komma in politiken? Eftersom vi inte heller hindras av några lagar på området har alla förutsättningar att leva som vi lär. Fast gör vi det?

Jag tittar på partiets egen lista i Sollentuna från valet 2010 och finner bara två personer under 30 år, först på plats 11 och 32. Denna grupp utgör hela 38,5 % om man ser till Sollentunaborna totalt (17,6 % av alla i valbar ålder, dvs över 18 år). Dessa unga friska skott på Folkpartiträdet bor tyvärr inte kvar i kommunen längre och denna grupp har därför ingen FP-representation i vare sig fullmäktige eller ute i nämnder och styrelser.

För de utrikes födda och de med utländsk bakgrund ser det tyvärr inte mycket bättre ut. Jag gör inte anspråk på att veta var alla som står på vår lista är födda, men med två namn utgörs mindre än 5 % av vår lista av "utomnordingar". De 19,5 % av Sollentunaborna som är utrikes födda saknar representation i vår fullmäktigegrupp.

Några som däremot inte borde anse sig förfördelade är de kommuninvånare som är män och 65 år eller äldre. Denna grupp utgör 6,7 % av Sollentunaborna. Nästa år kommer de att ha en representation i vår fullmäktigegrupp på 43 %.

Vi förutsätter att näringslivet har behov av och vilja att lägga större vikt vid annat än anställningsår, men hålls tillbaka och hindras av lagar. Jag tror FP gör rätt i att driva frågan om en ändring av LAS. Jag tror dock att det är ännu viktigare att vi inför valet 2014 ändrar våra egna oskrivna regler som tyvärr också har mer fokusering på ”lång och trogen tjänst” än kompetens och sund konkurrens.

2 kommentarer:

Kjell Ericson sa...

Nu tycker jag inte att FP genomsyras av att ge "lång och trogen" tjänst förtur.

Men så länge man har provval med enbart personval så kommer dessa med lång tjänst ha byggt upp ett högre medvetande hos de som röstar.

Man behöver fler dimensioner i röstande. Jag brukar ta exempel med melodifestivalen. Anta att fyra låtar ställer upp, 3 är lite bättre än den fjärde. Men dessa 3 låter likadant (eurodisco?). Därmed riskerar de tre att dela på 60% av rösterna medan den fjärde sämsta låten får 40% och vinner.

(...eller hur tror vi att Lordi vann? :-)

Så applicerat till provval så behöver vi en dimension där inte bara de mest kompetenta sitter i KF, utan att lagställningen kompletterar varandra.

Det blir å andra sidan upplagt för skäll på en valberedning.

Josefin Silverfur sa...

Kjell, jag tycker att de mest kompetenta ska sitta i fullmäktige. Jag är dock helt övertygad om att den kompetensen också finns utanför vår egen komfortzon av etniska svenskar med några år på nacken. Vår lista är därför ett symptom på samma sjukdom som vi tror att vi i närigslivet kan lösa med en förändring av LAS, oförmåga att nyrekrytera och hålla kvar kompetens hos personer utanför den befintliga gruppen. När vi förordar en förändring av näringslivets spelregler säger vi oss ge företagen nya möjligheter att bredda sin rekrytering och att behålla viktig kompetens även om den finns hos dem som bara varit i företaget ett kort tag. Själva har vi aldrig tyngts av det regelverket, men ändå ser vi tyvärr inte att våra tillsättningar speglar populationen i stort. "Turordningen" frångås inte heller när dåliga valresultat gjort att vi behövt skära ner eller omorganisera.

Det är ett slags moment 22, en homogen grupp behöver nytillskott, men dessa lockas inte till gruppen för att den är så homogen. Att bredda sin rekrytering och verkligen helhjärtat och utan förbihåll tillvarata kompetens ställer stora krav på ledarskapet och det krävs att man satsar och vågar se, engagera och tillvarata kompetens oavsett hos vem den finns. Gör vi den satsningen tror jag att vi framöver kommer att ha en breddad medlems- och rekryteringsbas och därmed fullmäktigelistor och posttillsättningar som både bättre tillvaratar kompetensen och speglar populationen än idag.

Vi hindras bara av oss själva. Vad väntar vi på?