onsdag 16 maj 2012

Socialdemokraterna sviker jobblinjen


Majoriteten i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens har beslutat att rekommendera kommunfullmäktige att anta en ny organisation och ett nytt arbetssätt för att ge bättre stöd till arbetslösa kommuninvånare. Samlingsnamnet för denna förändring är ”En väg in”.  

Alla som inte har egen försörjning kommer enligt förslaget att från i höst att vara välkomna för rådgivning till en ny sammanslagen enhet, benämnd Möjligheternas kontor. Här samlas kompetens från kommunens studievägledning, socialkontor, flyktingmottagning och Arbetscenter så att arbetslösa kan få bästa möjliga råd hur man ska komma i egen försörjning.   

För dem som behöver ett mer omfattande stöd, kommer en kartläggning att erbjudas. Det gäller främst de som har ekonomiskt bistånd och unga som varken studerar eller arbetar. Kartläggningen ska avse individens styrkor och förmågor samt de hinder som finns för att komma i egen försörjning. En individuell handlingsplan upprättas som den enskilde ska åta sig att följa. 

Den arbetslösa kommer sedan att kunna välja mellan kvalitetsgodkända förmedlingsföretag, samt kommunala Arbetscenter, som ska bistå den arbetslöse på vägen till egen försörjning. Exempel på åtgärder som kan komma i fråga är praktik, kortare utbildning, motivationssamtal, CV-skrivande med mera. En del av förmedlingsföretagens ersättning betalas ut först när den arbetslöse kommit stadigvarande i egen försörjning. 

Socialdemokraterna och miljöpartiet har valt att reservera sig mot förslaget.  Det är svårbegripligt eftersom förslaget innebär konkreta åtgärder inte minst för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Ett av dessa partiers ”tyngre” argument är att Arbetsförmedlingen inte är representerad i Möjligheternas kontor.  

Vi kan absolut inte vänta på Arbetsförmedlingen. Vi behöver göra åtgärder nu för våra unga utanför och för arbetslösa med ekonomiskt bistånd. Samordning med Arbetsförmedlingen är prioriterad och får lösas efterhand.  Bästa chanser att få med såväl Arbetsförmedling som på sikt även Försäkringskassan är att kommunen visar på framgångsrikt arbete för att få fler i jobb.

Anders Morin (FP), Ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

(Denna text var också publicerad sm insändare i Vi i Sollentuna 11 maj)

Inga kommentarer: