söndag 30 september 2012

Mina planer för Rudbecksgymnasiet i höst

Den kommunala Rudbeckskolan har mycket bra resultat. Det genomsnittliga meritvärdet är 15,2 vilket betyder att genomsnittseleven på Rudbeck har lite mer än Väl godkänt i snitt. Andelen elever som är behöriga till högskolan är 94 procent. Skolan har haft en långsiktig trend av förbättrade resultat. 2012 minskade dock det genomsnittliga meritvärdet, dock med endast 0,2 enheter, från 15,4 till 15,2 och andelen elever med högskolebehörighet minskade med en procentenhet, från 95 till 94 procent.
För att bevara och försöka ytterligare förbättra resultaten krävs ett systematiskt och målinriktat arbete. Den politiska nivån ska hjälpa till genom att sätta utmanande men realistiska mål och följa upp skolan noga. Vi kan också hjälpa till genom att skapa förutsättningar för skolutveckling vilket Folkpartiet bidragit till. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har medverkat till att karriärtjänster har införts på Rudbeckskolan och att det finns ett åtgärdsprogram igång för att minska lärarnas administrativa börda.Det finns dock mer att göra. Jag avser som ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att nämnden i höst ska fatta beslut om en noggrannare och tätare uppföljning från nämndens sida av skolan, med stöd av statistik som redan finns tillgänglig. Förutom bl a meritvärden, andel godkända, andel gymnasiebehöriga och elevenkäter som vi följer upp idag ska även resultat från nationella prov följas upp liksom huvudresultat från medarbetarenkäter. Uppföljningen ska ske på programnivå och inte bara för hela skolan samlat. Några nyckelresultat bör presenteras vid varje terminsslut, i Rudbecks fall tre gånger om året.På detta vis får vi ett bättre underlag för att tidigt märka om resultaten skulle försämras, och vi får även bättre kunskap om det finns enskilda program som fungerar mindre bra. Att lärarna är tillfredsställda och bedömer att de kan utvecklas i arbetet är en viktig pusselbit för att skolan ska fungera bra. Om uppföljningen visar märkbart försämrade resultat ska förstås skolan vidta åtgärder för att komma till rätta med detta.I en konkurrenssituation mellan skolor finns alltid risk för betygsinflation. Senare i höst avser jag också att nämnden ska fatta beslut om ytterligare åtgärder mot betygsinflation. På längre sikt är det också viktigt att få till stånd förbättrad löneutveckling för lärare och att duktiga lärare belönas mer.Har du synpunkter om Rudbeck, kontakta mig gärna på min mail, anders.morin@politik.sollentuna.se eller på telefon 070 568 80 87.

Med liberala hälsningar
Anders

måndag 24 september 2012

Utfrågning, speed-dating och exempel på debatt


Idag måndagen 24/9 arrangerar FP Sollentuna en utfrågning av våra tre goda kandidater till gruppledarposten. Den leds av utomstående f d kommunalrådet i Uppsala Jan-Ove Jerrestål, som låter varje kandidat svara på initierade och tydliggörande frågor om hur de ser på gruppledarrollen, Folkpartiets ideologi, samarbetet inom Alliansen, skatteuttag, personliga styrkor, strategi att nå ut med vår politik, politisk profil, framtidsfrågor i kommunen mm mm.

Efter utfrågningen följer så en variant av "speed-dating", tänkt att öka kunskapsmassan och låta fler frågor komma fram i ljuset.

Nomineringskommittén vill dessutom tipsa alla om att man kan titta på den budgetdebatten i Kommunfullmäktige, där alla tre kandidater deltar utifrån sina nuvarande uppdrag i olika nämnder:
  • Anders Morin: ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (inleder)
  • Anna-Lena Johansson: vice ordförande i Vård- och omsorgsnämden (kommer in efter ordf)
  • Thorwald Larsson: ordförande Trafik- och fastighetsnämnden (inleder)

För nomineringskommittén kvarstår sedan rundabordssamtal med varje kandidat, återkoppling från personlighetstester samt den grannlaga uppgiften att föra processen vidare.

29/10 avgörs valet till gruppledarposten, av medlemmarna på medlemsmötet. Be there!

/Nomineringskommittén


fredag 21 september 2012

Kom till utfrågningen av oss gruppledar- och kommunalrådskandidater – mina viktigaste frågor

Nu på måndag 24 september är det utfrågning av oss gruppledar- och kommunalrådskandidater för Folkpartiet. Utfrågningen är öppen för dig som medlem. Efter utfrågningen blir det så kallad speed-dating. Då får medlemmarna möjlighet att i mindre grupper grilla oss gruppledarkandidater. Allt detta sker i Sollentunasalen, Turebergshuset, 13 tr, med början kl 18. Missa inte denna chans att bilda dig en uppfattning om oss kandidater!
Jag är en av de tre kandidaterna. Jag är 55 år, ekonom och bor i Viby. Jag är deltidspolitiker och för närvarande ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i kommunen. För mig är tre frågor allra viktigast:

- skola,

- äldreomsorg,

- arbetsmarknad och integration.Skolan

Jag anser att skolan ska vara en kunskapsskola för alla. Åtgärder måste sättas in tidigt för dem som riskerar att halka efter i undervisningen. Redan i förskolan bör stöd för stärkt språkutveckling sättas in, där det behövs. Höga förväntningar på alla elever är en förutsättning för att alla ska kunna nå sin potential. Kommunen bör snabbare vidta åtgärder för att vända utvecklingen i skolor som inte presterar tillräckligt. Avhoppen från gymnasiet måste minska. Gymnasieskolorna måste också bli bättre på att rapportera avhopp så att motiverande stödåtgärder, praktik m m kan sättas in tidigare.Äldreomsorg

Jag anser att det viktigaste inom äldreomsorgen är att den är trygg, anpassas till den enskildes behov och att vården inom omsorgen håller hög kvalitet. Kvalitetsredovisning av olika äldreboenden behöver förbättras, bl a så att brukarna kan göra informerade val. Kommunens uppföljning av samtliga äldreboenden måste vara noggrann. Det är t ex viktigt att kommunen gör oannonserade uppföljningsbesök. Vård under lägsta godtagbara standard ska inte förekomma. Det kommunala alternativet, Solom, måste förbättra sina kvalitetssiffror när det gäller äldreboende. I kommunen ska det finnas ett kommunalt alternativ för hemtjänst och äldreboende.Arbetsmarknad och integration

Jag anser att jobb är nyckeln till integration och att individen känner sig delaktighet i samhället. Arbetslösheten är alldeles för hög såväl bland såväl ungdomar som invandrare och kommunen måste höja ambitionsnivån för de grupper där vi har ett ansvar. Några av åtgärderna som på mitt initiativ, kommer att genomföras med början vid årsskiftet 2012/13 är följande:

- Inrättandet av ”Möjligheternas kontor”, dit ungdomar som varken studerar eller jobbar är välkomna för vägledning och rådgivning.

- Möjligheter att få stöd och hjälp med t ex praktik och jobbsökning av upphandlade mentorer/coacher, som har nätverk i olika branscher.

- Nyanlända invandrare kommer att omfattas av dessa åtgärder senare under 2013.

- Ambitionsnivåhöjning när det gäller kommunal vuxenutbildning med yrkesinriktning, yrkesvux. Målsättningen är att alla arbetslösa som söker yrkesvux 2013 också ska få plats.

- Ökade insatser för sommarjobb för ungdomar så att ännu fler sommarjobb, där kommen bidrar, ska komma till stånd 2013.Välkomna till utfrågning och speed-dating på måndag!

Anders Morin, kandidat till posten som gruppledare och kommunalråd för FP

lördag 15 september 2012

Speed-dating i en gruppledarvalsprocess?


I vår strävan att göra nomineringsprocessen så gedigen och öppen som möjligt bryter FP Sollentuna ny mark. Utöver traditionella informations- och frågestunder, utskick av information och kandidat-CV mm låter nomineringskommittén kandidaterna få möjligheten att genomgå och få återkoppling på personlighetstester, arrangerar en utfrågning med extern utfrågare samt en ”speed-dating-variant”.

Syftet med den senare är tudelat: öka kunskapsmassan och få möjlighet för var och en att ställa den fråga man brinner för. Eftersom vi tror på öppenhet delar vi gärna med oss av vår planering:

Det hela går till på så sätt att vi bjuder in medlemmarna till ett möte (i vårt fall 24/9). 
Lokalen möblerar vi i grupper om fyra (3 + 1).
·      Kandidaterna ställer sig åt sidan.
·      Övriga medlemmar tar sig en stol i någon av grupperna (av de tre). Vi uppmanar alla att sitta ihop med de som man inte brukar sitta bredvid eller känner väl.
·      Grupperna pratar ihop sig några minuter vilka frågor man anser mest intressanta att ställa till kandidaterna. Man bestämmer första fråga, samt vem som ska ställa den.
·      Start speed-dating: 3 minuter (klocka som ringer)
·      Kandidaterna söker upp varsin stol (den ensamma, som lämnats tom), sätter sig och svarar på gruppens (de tre:s) frågor.
·      De grupper som står utan kandidat att fråga diskuterar sinsemellan vad som är viktigt vid kommande val av gruppledare.
·      När tiden är slut söker kandidaterna upp en ny grupp där de inte varit tidigare.
·      Upprepa från ovan: Speed-dating: 3 min
·      När alla grupper frågat alla kandidater är Speed-datingen över.
Ingen summering eller avrundning behöver göras, var och en går högst sannolikt från mötet med en mängd nya tankar, insikter och funderingar. Alla – även de blyga som kanske inte vågar ställa en fråga inför en hel församling – har fått chansen att föra fram och få svar på sina frågor.

Så ser Planen ut. 24 september får vi se hur det blir i verkligheten, återkommer efter det! Oss veterligen har något liknande inte tidigare prövats i politiska sammanhang, men om alla bara gjort på samma sätt som man gjort tidigare skulle vi fortfarande leva på stenåldern...

/Magnus, nomineringskommittén

tisdag 11 september 2012

TV-licens och digitalradio

Frågan om TV-licens är en cykelställsfråga.  Men eftersom cykelstället stått på helt fel plats länge så blir det svårt att låta bli att diskutera den.

Idag skriver utredarna i DN om sina tankar. Jag tycker det är bra att licensavgiften tas bort och att det går som en skatt. Varför en gräns på 18 år kommer in förstår jag inte.

Vad jag inte förstår helt är underbetyget till regeringen att de inte kan låta anslaget vara oberoende av övriga posters förhandlingar i budgeten.  Det måste bara bli extra komplicerat att min avgift (som är en skatt) ska in på ett separat konto för att sedan ges till Svt.  Riksdagen bestämmer ändå skattesatsen och uppdraget till Public Service. Oberoendet som är så viktigt är och kommer förbli en tunn fasad där enda garanten är demokratin. Det viktiga kommer alltid vara maktens syn på public service och inte exakt hur finansieringen kommer in.

Som IT-människa gillar jag digitala saker. Utredningen vill satsa på digitalradio. Det är säkert bra, men det blir en kapitalförstöring för mig ifall analoga nätet släcks. På jobbet lyssnar jag utan problem på min farfars 40 år gamla radio som funktionsmässigt bör hålla lika länge till. Alla dagens radios blir skrot ifall analoga nätet släcks.

Fem steg fram och ett bak åt sidan är mitt betyg.

fredag 7 september 2012

Anna-Lena Johansson - gruppledarkandidat


Detta är brevet Anna-Lena Johansson skickade till medlemmar inför valet av en ny gruppledare i Folkpartiet i Sollentuna.

Mitt namn är Anna-Lena Johansson. 1963 föddes jag i Västerås som yngsta dotter av tre. Jag växte upp i en trygg miljö i ett arbetarhem. Mamma arbetade som kommunal dagbarnvårdare. Pappa var rörmokare och fackligt engagerad. Han var aktiv medlem i Socialdemokraterna i Västerås. Mitt föreningsengagemang föddes sannolikt där.
Efter gymnasiestudierna till undersköterska flyttade jag till Stockholm och vidareutbildade mig ganska snart till sjuksköterska. Jag var bland annat facklig företrädare för sjuksköterskorna på Reumatologiska kliniken på Karolinska sjukhuset. Från det uppdraget har jag erfarenhet av såväl löneförhandlingar som bemannings- och arbetstidsförhandlingar. I 10 år var jag chefssjuksköterska på Neurologiska kliniken. Att vara chef i sjukvåden anser jag vara ett av de tuffare jobb man kan ha, men fantastiskt roligt och utvecklande. I arbetet som chefssjuksköterska var jag arbetsledare för ett 25-tal personer och ansvarig för omvårdnadsarbetet på Neurologmottagningen. I ledningsgruppen på Neurodivisionen har jag tillsammans med de övriga i gruppen planerat den högspecialiserade vården utifrån landstingets beställarenhet. Under denna tid läste jag en utbildning i Ledarskap och organisationsutveckling om 20 poäng .
Under mina år i sjukvården bildade jag och Gerry familj, köpte hus och gjorde karriärer i våra respektive jobb. Barnen har nu vuxit upp och är 27, 24 och 22 år. Efter nära 25 år i sjukvården ville jag prova något annat och utbildade mig till kallskänka och startade ett eget företag inom cateringbranschen . Mitt företag har sakta men säkert växt till en storlek som gör det möjligt att ännu kombinera med mina nuvarande politiska uppdrag, mycket tack vare en hög arbetskapacitet och uthållighet.
Jag blev engagerad i Folkpartiet i Sollentuna 2005 . Det var mycket lätt att känna sig hemma i Folkpartiet och jag blev snabbt engagerad som ersättare i vård- och omsorgsnämnden.
Sedan 2009 är jag ordförande för Folkpartiet i Sollentuna och har under dessa år skapat ett stort kontaktnät med andra kommunföreningar i länet. Som vice gruppledare har jag genom kommunpolitiska rådet (KPR) även ett nätverk med Folkpartiets gruppledare i länet. Efter valet 2010 var jag tillsammans med gruppledaren förhandlingsansvarig i alliansen för Fp. För närvarande deltar jag i av Folkpartiet anordnade utbildning för blivande ledare- Kandidatskolan.
Genom min roll som vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden, landstingsledamot i Tiohundranämnden i Norrtälje samt som ansvarig för äldrenätverket i länet, har jag god kontakt med ansvariga politiker inom området både på kommunal och riksnivå.
Folkpartiet har ett gott anseende i kommunen och vi har kompetenta politiker. Det är viktigt att vi syns utåt och att alla med uppdrag får möjlighet att profilera vår politik och att de inom partiet som inte har några uppdrag ändå ges möjlighet att påverka politikens utformning.
Vi ska vara den tydliga socialliberala rösten i Sollentuna som värnar extra om de medborgare som kan behöva stöd i olika skeden av livet. Vi behöver bland annat verka för att billiga och mindre bostäder byggs. En stor utmaning vi står inför är en ökande äldre befolkning och där behöver vi nu fundera ut olika lösningar på framtidens äldreomsorg. Jag vill vara en lyssnande ledare. Att få människor att känna sig inkluderade och att man faktiskt kan påverka politiken är oerhört viktigt.
Anna-Lena Johansson
073-985 65 93 (mobil)

anna-lena@sollentunaholm.seThorwald Larsson - gruppledarkandidat

Detta är brevet Thorwald Larsson skickade till medlemmarna inför valet av en ny gruppledare för Folkpartiet i Sollentuna.

Att ha blivit nominerad till posten som gruppledare  för FP i Sollentuna är ytterligare ett tecken på det  varma välkomnandet och den tillit jag känner efter mitt drygt en mandatperiod långa uppehåll. Jag är  motiverad, beredd och villig att leda FP-gruppens  arbete och jag tror mig kunna bidra till att utveckla gruppledarrollen.

Under förra sejouren (1998-2006) var jag ersättare i  gymnasienämnden och i KS, ordförande i Sollentuna  Energi, samt ledamot av KF. Uppehållet från politiken  var nödvändigt för att kunna umgås naturligt med  familjen. Det ledde också till ett engagemang både i  sönernas (födda 1992 resp. 1995) skolgång och i  Sollentunas ungdomsidrott som tränare och lagledare. Nu är jag tillbaka i politiken  med motivation och engagemang.

Politiken formar och genomför vi tillsammans men gruppledaren har enligt min syn  två mycket viktiga uppgifter. Den ena är att entusiasmera och samordna de  förtroendevalda FP-ledamöternas insatser så att FP får ut mesta möjliga politik av våra mandat. Den andra är att företräda partiet på ”kommunledningsnivå” och i Allians-samarbetet utan att vi förlorar vår själ som eller våra skäl att vara liberaler.  Det skall noteras när FP politik och värderingar får genomslag i det löpande politiska  arbetet.

Med stor erfarenhet av att jobba i ledande befattningar i politiskt styrda  organisationer och med en bred erfarenhet av att leda stora och komplexa projekt  med olika experter engagerade tror jag mig ha rätt förutsättningar för utveckla både  gruppledarens roll och FP.

En viktig utmaning för FP i Sollentuna är att synas som liberaler och växa som parti.  Som gruppledare vill jag förbättra FP synlighet lokalt i traditionella media men  framför allt på nätet eftersom det är där första- och andra- gångsväljarna bland  många andra söker information. En vital debatt om lokala frågor baserad på politiska värderingar tror jag ökar intresset för FP.

Som grund för en framgångsrik kommunikationspolicy behövs en tydligare strategi eller vision om hur Sollentuna skulle se ut med FP i ensam majoritet. Som gruppledare skulle jag prioritera arbetet med att ta fram ett kommunicerbart lokalt partiprogram i god tid före nästa val.


Thorwald Larsson
mobil: 070-467 9324
thorwald.larsson@folkpartiet.se
thw.larsson@gmail.com

Anders Morin - gruppledarkandidat


Detta är brevet Anders Morin skickade till medlemmarna inför valet av en ny gruppledare för Folkpartiet i Sollentuna.

Hej!

Mitt namn är Anders Morin. I valet till gruppledare 29 oktober ber jag om Ditt förtroende.

Vem jag är
Jag är 55 år, civilekonom och bor i Viby sedan många år. Idag är jag kommunpolitiker på deltid som ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden här i Sollentuna. Huvudsakligen arbetar jag på Svenskt Näringsliv som ansvarig för välfärdspolitiska frågor.

Jag är skild och min familj består av två barn, 24 och 21 år gamla. Mina intressen är samhällsfrågor, att umgås med människor och friluftsliv. Jag är hängiven skidåkare, både utför och på längden, samt tycker mycket om segling, paddling, vandring och löpning.

Hur jag ser på rollen som gruppledare och kommunalråd
Den som blir vald till gruppledare kommer också att bli partiets kommunalråd i kommunen. Jag anser att viktiga egenskaper för en person som ska förena dessa roller är att ha en tydlig politisk vision och kunna kommunicera den, kunna formulera politiska förslag, kunna debattera väl och vara synlig, inte minst i media. Andra viktiga egenskaper är att kunna lyssna, ha gott omdöme och vara en social person.

Jag brinner för liberala värderingar och har en bakgrund och erfarenhet som gör att jag tror att jag skulle passa väl för dessa bägge uppdrag. Jag har arbetat i mer än tio år som talesperson för välfärdspolitiska frågor på Svenskt Näringsliv. Därmed har jag gedigna kunskaper om de centrala sakfrågorna i en kommun som kommunal ekonomi, skola och äldreomsorg. Jag är van att driva politiska förslag, uttala mig i media, skriva debattartiklar där ett flertal publicerats i bl a DN och SvD m m. Jag har haft politiska uppdrag i kommunen sedan 2007 och nu som nämndordförande. Jag är väl insatt i de frågor som är aktuella här.

Jag är en samarbetsmänniska och är mån om att förankra viktiga beslut väl. För en god stämning och ett bra samarbetsklimat anser jag att det är väsentligt att visa förtroende och uppskattning. Initiativ från enskilda medlemmar ska uppmuntras. Dessutom är det viktigt att ha roligt när man arbetar med politik!

Vad jag vill i politiken
Jag vill skapa en tydlig liberal profil inom Sollentuna där tron på individens möjligheter och privata initiativ förenas med ett stort social engagemang. Jag anser att skolan, integrationsfrågor och äldreomsorgen är viktiga områden för en socialliberal politik. För mig är det viktigt att Sollentuna är en kommun där skolan är en kunskapsskola som rustar för livet, där människor med annan etnisk bakgrund vill bosätta sig och arbeta, och där äldreomsorgen har hög vårdkvalitet, är lyhörd för brukarnas synpunkter och följs upp noga.

Jag anser att det är viktigt att utförarna av välfärdstjänsterna kan vara såväl privata som kommunala och att människor därigenom har valfrihet. Detta bidrar till ett bra näringslivsklimat. Det är också kommunens ansvar att bostadsbyggandet sker på en ambitiös nivå och att verka för en förbättrad trafikinfrastruktur. Den framtida tillväxten ska bejakas, men den ska ske på ett sätt som är hållbart för, och dessutom förbättrar, miljön.
Anders Morin
mobil 070 568 80 87
anders.morin@politik.sollentuna.se
anders.morin@svensktnaringsliv.se

Gruppledarkandidatutfrågning i flera steg


Måndag den 24 september 2012 kl 18.00 önskas alla medlemmar i FP Sollentuna välkomna till Sollentunasalen (kommunfullmäktigesalen i Sollentuna) i Turebergshuset, plan13.

Då kommer Jan-Ove Jerrestål att hålla i en utfrågning av våra tre kandidater till gruppledarposten för FP Sollentuna; Anders Morin, Anna-Lena Johansson och Thorwald Larsson.

Jan-Ove Jerrestål har varit gruppledare och kommunalråd i Uppsala. Nu är han senior konsult vid Diplomat Communikation och inbjuden hit som utomstående utfrågningsledare.

Efter utfrågningen blir det en så kallad kandidat-speed-dating där samtliga medlemmar under en kort stund får möjlighet att ställa frågor till alla tre kandidater, mer information om hur det det hela går till rent praktiskt kommer inom kort här på bloggen.

Varmt välkomna till denna spännande kväll med kandidaterna!

Nomineringskommittén
nominering@blixtgordon.se

tisdag 4 september 2012

Kultur är inte = pengar från stat och kommun


Stockholm ha fått två nya konstmuseer utan anslag från stat eller kommun. Jag berättar närmare om detta på min blogg. Välkommen till den!