fredag 21 september 2012

Kom till utfrågningen av oss gruppledar- och kommunalrådskandidater – mina viktigaste frågor

Nu på måndag 24 september är det utfrågning av oss gruppledar- och kommunalrådskandidater för Folkpartiet. Utfrågningen är öppen för dig som medlem. Efter utfrågningen blir det så kallad speed-dating. Då får medlemmarna möjlighet att i mindre grupper grilla oss gruppledarkandidater. Allt detta sker i Sollentunasalen, Turebergshuset, 13 tr, med början kl 18. Missa inte denna chans att bilda dig en uppfattning om oss kandidater!
Jag är en av de tre kandidaterna. Jag är 55 år, ekonom och bor i Viby. Jag är deltidspolitiker och för närvarande ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i kommunen. För mig är tre frågor allra viktigast:

- skola,

- äldreomsorg,

- arbetsmarknad och integration.Skolan

Jag anser att skolan ska vara en kunskapsskola för alla. Åtgärder måste sättas in tidigt för dem som riskerar att halka efter i undervisningen. Redan i förskolan bör stöd för stärkt språkutveckling sättas in, där det behövs. Höga förväntningar på alla elever är en förutsättning för att alla ska kunna nå sin potential. Kommunen bör snabbare vidta åtgärder för att vända utvecklingen i skolor som inte presterar tillräckligt. Avhoppen från gymnasiet måste minska. Gymnasieskolorna måste också bli bättre på att rapportera avhopp så att motiverande stödåtgärder, praktik m m kan sättas in tidigare.Äldreomsorg

Jag anser att det viktigaste inom äldreomsorgen är att den är trygg, anpassas till den enskildes behov och att vården inom omsorgen håller hög kvalitet. Kvalitetsredovisning av olika äldreboenden behöver förbättras, bl a så att brukarna kan göra informerade val. Kommunens uppföljning av samtliga äldreboenden måste vara noggrann. Det är t ex viktigt att kommunen gör oannonserade uppföljningsbesök. Vård under lägsta godtagbara standard ska inte förekomma. Det kommunala alternativet, Solom, måste förbättra sina kvalitetssiffror när det gäller äldreboende. I kommunen ska det finnas ett kommunalt alternativ för hemtjänst och äldreboende.Arbetsmarknad och integration

Jag anser att jobb är nyckeln till integration och att individen känner sig delaktighet i samhället. Arbetslösheten är alldeles för hög såväl bland såväl ungdomar som invandrare och kommunen måste höja ambitionsnivån för de grupper där vi har ett ansvar. Några av åtgärderna som på mitt initiativ, kommer att genomföras med början vid årsskiftet 2012/13 är följande:

- Inrättandet av ”Möjligheternas kontor”, dit ungdomar som varken studerar eller jobbar är välkomna för vägledning och rådgivning.

- Möjligheter att få stöd och hjälp med t ex praktik och jobbsökning av upphandlade mentorer/coacher, som har nätverk i olika branscher.

- Nyanlända invandrare kommer att omfattas av dessa åtgärder senare under 2013.

- Ambitionsnivåhöjning när det gäller kommunal vuxenutbildning med yrkesinriktning, yrkesvux. Målsättningen är att alla arbetslösa som söker yrkesvux 2013 också ska få plats.

- Ökade insatser för sommarjobb för ungdomar så att ännu fler sommarjobb, där kommen bidrar, ska komma till stånd 2013.Välkomna till utfrågning och speed-dating på måndag!

Anders Morin, kandidat till posten som gruppledare och kommunalråd för FP

Inga kommentarer: