söndag 30 september 2012

Mina planer för Rudbecksgymnasiet i höst

Den kommunala Rudbeckskolan har mycket bra resultat. Det genomsnittliga meritvärdet är 15,2 vilket betyder att genomsnittseleven på Rudbeck har lite mer än Väl godkänt i snitt. Andelen elever som är behöriga till högskolan är 94 procent. Skolan har haft en långsiktig trend av förbättrade resultat. 2012 minskade dock det genomsnittliga meritvärdet, dock med endast 0,2 enheter, från 15,4 till 15,2 och andelen elever med högskolebehörighet minskade med en procentenhet, från 95 till 94 procent.
För att bevara och försöka ytterligare förbättra resultaten krävs ett systematiskt och målinriktat arbete. Den politiska nivån ska hjälpa till genom att sätta utmanande men realistiska mål och följa upp skolan noga. Vi kan också hjälpa till genom att skapa förutsättningar för skolutveckling vilket Folkpartiet bidragit till. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har medverkat till att karriärtjänster har införts på Rudbeckskolan och att det finns ett åtgärdsprogram igång för att minska lärarnas administrativa börda.Det finns dock mer att göra. Jag avser som ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att nämnden i höst ska fatta beslut om en noggrannare och tätare uppföljning från nämndens sida av skolan, med stöd av statistik som redan finns tillgänglig. Förutom bl a meritvärden, andel godkända, andel gymnasiebehöriga och elevenkäter som vi följer upp idag ska även resultat från nationella prov följas upp liksom huvudresultat från medarbetarenkäter. Uppföljningen ska ske på programnivå och inte bara för hela skolan samlat. Några nyckelresultat bör presenteras vid varje terminsslut, i Rudbecks fall tre gånger om året.På detta vis får vi ett bättre underlag för att tidigt märka om resultaten skulle försämras, och vi får även bättre kunskap om det finns enskilda program som fungerar mindre bra. Att lärarna är tillfredsställda och bedömer att de kan utvecklas i arbetet är en viktig pusselbit för att skolan ska fungera bra. Om uppföljningen visar märkbart försämrade resultat ska förstås skolan vidta åtgärder för att komma till rätta med detta.I en konkurrenssituation mellan skolor finns alltid risk för betygsinflation. Senare i höst avser jag också att nämnden ska fatta beslut om ytterligare åtgärder mot betygsinflation. På längre sikt är det också viktigt att få till stånd förbättrad löneutveckling för lärare och att duktiga lärare belönas mer.Har du synpunkter om Rudbeck, kontakta mig gärna på min mail, anders.morin@politik.sollentuna.se eller på telefon 070 568 80 87.

Med liberala hälsningar
Anders

Inga kommentarer: