måndag 29 oktober 2012

Ny gruppledare FP Sollentuna: Anna-Lena Johansson

En kulen höstkväll i oktober. Regnet smattrar i asfalten. Det är mörkt och kyligt ute. I Turebergsrummet är det dock ljust och glatt. Samt en smula trångt, då 55 folkpartister trotsat kvällens kyla och regn för att vara delaktiga i nytt val av gruppledare, tillika kommunalråd i Sollentuna.

I tider som dessa, där det stundtals sägs att det är svårt att uppbringa någon som vill engagera sig lokalpolitiskt, har vi haft tre goda kandidater att välja mellan: Anna-Lena Johansson, Thorwald Larsson samt Anders Morin.

Nomineringskommittén har delvis provat nya vägar i sin gedigna och i stora drag transparent process:

  • Sätta upp önskvärda kriterier
  • Personlighetstester
  • Speed-dating
  • Intervjuer
  • Presentation och utfrågning på medlemsmöte
  • Utfrågning med extern utfrågare
  • Samtal med medlemmar och KF-ledamöter

Samtliga registrerade medlemmar har fått såväl e-post som fysisk post med en beskrivning av nomineringsprocessen och alla de tre kandidaterna samt en kallelse till kvällens möte. Uppenbarligen har det inte förblivit liggande oläst... Folkpartiet kan verkligen ses som ett kunskapsdrivet parti!

Efter en beskrivning av processen och nomineringskommitténs förslag – där man efter en sluten omröstning först efter all informationsinhämtning – vilken landat i att föreslå två olika namn (4-1). Under mötet meddelade Thorwald Larsson att han drar tillbaks sin kandidatur (men fortsätter att på andra sätt verka för FP Sollentuna). Femton medlemmar tog så tillfället i akt att plädera för sin kandidat, med olika välformulerade perspektiv och aspekter. Ja, Folkpartiet är ett kunskapsdrivet parti!

Efter sluten omröstning med valsedel skedde en öppen rösträkning a'la "Robinson". Noteras kan att resultatet växlade mellan de två – inte mindre än fem gånger vägde det helt jämt mellan de tu! Anna-Lena ryckte dock så sakteliga ifrån och fick till sist 32 röster mot 22 för Anders.

Anna-Lena tackade så till sist alla för visat förtroende, med en särskild hälsning till sina medkandidater och alla medlemmar – vilka alla behövs i det fortsatta arbetet för ett mer liberalt samhälle. Precis samma sak underströk också Anders Morin, som var den förste att gratulera Anna-Lena, strax före Lennart Gabrielsson som efter tre decennier på posten nu lämnade över stafettpinnen.

Mötesordförande Martin Andreasson från Länsförbundet avrundade så mötet med att reflekterande lyfta upp den "Seriositet, klokskap, eftertanke samt inte minst en väldigt goda stämning mötet uppvisat. Diskussionen i kväll kan verkligen ses som ett kvitto på att det finns gott hopp om FP i Sollentuna".

måndag 22 oktober 2012

Sollentuna säkrar en kommunal vård- och omsorgsutförare


Vid kommunfullmäktiges sammanträde i förra veckan beslutade Allianspartierna och Miljöpartiet att kommunen ska bilda ett bolag av SOLOM, den kommunala utföraren av vård- och omsorg. Vi vill säkerställa att det i framtiden finns en kompetent kommunal utförare och önskar se SOLOM utvecklas till ett föredöme inom vård- och omsorgsområdet.

SOLOM har många mycket engagerade, duktiga och lojala medarbetare som utför ett arbete av hög kvalitet. Syftet med en bolagisering är att ge bästa möjliga förutsättningar för SOLOM att i annan organisationsform utvecklas och bli ännu mer attraktiv för de som arbetar inom vård- och omsorg och för de som brukar tjänsterna.

Slutligt beslut om bolagisering ska enligt plan fattas av kommunfullmäktige innan sommaren och efter att samverkan med representanter för de som på olika sätt berörs av förändringen har genomförts.

Jag är övertygad om att de allra flesta av våra äldre vill bo kvar i sin kommun när den dag kommer då man måste fatta det svåra beslutet att flytta till ett vård- och omsorgsboende. De äldre och anhöriga jag möter uttrycker att det viktigaste är att man får bo inte allt för långt bort från sina nära och kära. Därför tycker jag att det är bra att vi bolagiserar SOLOM själva utan en annan kommun som var tanken från början. 

Det är viktigt med en mångfald av boenden med olika inriktningar för att öka valfriheten och en sund konkurrens gör att vården och omsorgen har förutsättningar att bli ännu  bättre. För den enskilde spelar det mindre roll vem som driver boendet.
söndag 21 oktober 2012

Helenelund-Kista

Trafikverket har frågat kommunen vad de tycker om att komplettera namnet på pendelstågsstationen Helenelund till Helenelund-Kista.  Socialdemokraterna är upprörda.

Som sollentunabo samt arbetande i Kista så tycker jag det är en bra komplettering.  Att fråga boende i Helenelund vad de tycker med baktanke att de kan få bestämma fyller för mig ingen funktion (möjligen negativt).  För det första tar man inte bort namnet Helenelund.  För det andra så är kompletteringen till för att tydliggöra den nära kopplingen till Kista arbetsområde.  Jag har faktiskt träffat många kollegor som inte vetat om närheten till pendeltåget.  Att stor del av trafikflödet av människor går den vägen är uppenbar. Med namnkomplettering blir det förhoppningsvis fler.

Skulle man fråga boende i Kista så tror jag de skulle vara mer negativa än Helenelundsbor. Det är deras besökare som åker fel vilket är en nackdel att beakta. Dubbelnamnet är ändå bättre än Solnas järnväg- och pendelstationer som förvirrade mig en gång...

Det här är ändå bara en namnkomplettering, inte ett byte. Att spela upprörd är populistiskt drag att strö salt i egenskapade sår.


torsdag 18 oktober 2012

Stärkta åtgärder mot betygsinflation

Betygsinflation är negativt bl a eftersom det leder till en osäkerhet om man som elev verkligen har tillgodogjort sig nödvändiga kunskaper i ett visst ämne. Det kan också skapa orättvisor mellan elever. I en konkurrenssituation mellan skolor finns alltid risk för betygsinflation.  

Jag har som ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tagit initiativ till att kommunen ska motverka betygsinflation såväl i gymnasieskolan som vuxenutbildningen. Inom gymnasieskolan har jag efterfrågat en ordning med ”second opinion” när det gäller rättning av nationella prov.  

På nästa möte med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kommer därför nämnden att ta ställning till ett förslag från nämndens förvaltning att Rudbecksgymnasiet ska utvidga sitt samarbete som man redan har med Nacka gymnasium. Detta samarbete syftar till att säkra likvärdighet i bedömning av eleverna. Förslaget går ut på att lärare på den ena skolan i efterhand ska rätta ett urval av de nationella prov som genomförts och rättats på den andra skolan, i syfte att få en ”second opinion” av betygssättningen. Om avvikelser uppkommer finns skäl att analysera orsakerna till detta och se över hur bedömningen görs. Jag kommer att föreslå att nämnden tillstyrker förslaget och att en sådan ordning införs.  

Det är viktigt att se arbetet med likvärdighet i bedömning, inklusive second opinion av nationella prov, som en del i skolornas kontinuerliga kvalitetsarbete. Det yttersta syftet är att säkra att eleverna får den kvalitet i utbildningen som de har rätt till.

onsdag 17 oktober 2012

Nya partiprogrammet – bidra själv!


Denna inbjudan kunde jag inte motstå, och under seminariet blev jag glad över att jag lockats med. Anna Starbrink, Frida Johansson Metso, Jan Jönsson, Karin Karlsbro, Lennart Nordfors och Jasenko Selimovic berättade alla mycket tankeväckande från sina respektive ämnesområden i programarbetet.

Alla medlemmar kan nu bidra i programarbetet på de vägar som anvisas. Jag nöjer mig därför att berätta bara om det anförande som grep mig mest. Under de gånger jag arbetat för integration, särskilt med flyktingars, har jag gång på gång stött på ett svårt hinder: attityden
"Vi ska ta hand om våra invandrare!" 

Gång på gång har jag sett hur detta i kombination med våra regler dämpar många invandrare och styr in alltför många av dem på att bevaka vilka förmåner som de är berättigade till.

Under en av flyktingvågorna hjälpte jag till i Sollentuna med Röda Korset som bas. En vår fick alla som gick på SFI veta att lokalerna skulle byggas om under sommarlovet. Fem personer kunde få arbete med det! När alla fått klart för sig att lönen för arbetet skulle dras från bidraget, anmälde sig bara en av dem, en somalier.

Det är med invandrare som med svenskar, de flesta har inte det självförtroende och den initiativförmåga som Dorotea Bromberg hade när hon anlände som sjuttonårig flykting – och direkt började på ett gymnasium trots att hon ännu inte lärt svenska.

Mot den bakgrunden blev det Jasenko Selimovic som fastnade i mitt sinne. Han berättade nämligen med stark inlevelse hur han gång på gång hejdats när han själv tog initiativ för att komma in i det svenska arbetslivet och samhället. Han hade hejdats av fullkomligt groteska regler i kombination med attityden att han förväntades ingå i flocken. Tänk att mötas av beskedet att han måste ha ett tillstånd att inte ha ett tillstånd!

Seminariet inleddes av Anders Johnson som ledde programarbetet den senaste gången, och han berättade först om huvudpunkterna i tidigare program. Parlamentarism, allmän rösträtt och kvinnans jämställdhet var med redan 1867 i ett av FP-förfädernas program och var sedan stående inslag. När unionen med Norge kärvade, ställdes krav på fredlig uppgörelse och på likställighet inom unionen för de båda länderna.

1900 tillkom krav på sociala reformer, t ex gällande arbetsolycksfall, ålderdom, arbetstvister. Det blev en nyttig kavalkad ända fram till den här skylten:


Detta skolprogram fastställdes alltså innan Jan Björklund blev känd och uppskattad, respektive kritiserad,  för att driva dessa frågor.

Anders visade för varje partiprogram en bild på den som lett arbetet – utom på den sista som var han själv. Så gav han oss en tankeställare med den här uppställningen:


Det var Carl Tham som ledde arbetet på partiprogrammet 1972 vars teckenmassa mer än fyrdubblades jämfört med det närmast föregående. Allt som Anders lärde oss serverade han med humor men på denna punkt fick alla i Piperska Murens fullsatta spegelsal själva uppfatta komiken: den som åstadkommit största programvolymen hoppade sedan av från partiet.Anders avslutade med dessa sex råd. Det första rådet underströk han med upplysningen att korrekturläsaren mycket väl kan vara den siste som läser ett partiprogram. Det har hänt att  riksdagsgrupp eller partiledning handlat rakt emot partiprogrammet.

Det hindrar inte att vi alla bör tänka efter vad vi själva kan bidra med i programarbetet. Alla tankar och förslag är välkomna! Det måste vara fler som tänker än bara medlemmarna av programgruppen.  


torsdag 11 oktober 2012

Jippo av folkomröstningskrav

Sollentunapartiet arbetar för att få till stånd en folkomröstning angående sportfältet.

På sin hemsida skriver de: "Totalt krävs att minst 10 procent av kommunens invånare, som är röstberättigade i kommunalval, skriver under för att få till stånd en folkomröstning."

Detta är enligt mig fel när jag läser webbversionen av lagen (1991:900 5 kap, 23 §) av två skäl:

1) 10% av de röstberättigande kan bara väcka frågan om folkomröstning i fullmäktige.  Det är inte samma sak som att folkomröstningen kommer till stånd.

2) Sollentunapartiet kan själva väcka frågan i fullmäktige.

Underskrifterna är att gå över ån efter vatten om de själva hade åsikten att fullmäktige ska besluta om en folkomröstning. Förvisso räcker det med 1/3 av rösterna i fullmäktige om de har underskrifterna enligt kommunjuristen. Det framgår inte om SP redan nu har stöd av andra partier.

Det betonas att de som skriver under önskan om folkomröstning inte tar ställning i sakfrågan. Så formellt blir fullmäktige inte klokare på initiativtagarnas åsikt i sakfrågan.


Jag har svårt att se det de gör som annat än ett lokalpopulistiskt jippo. "De i nya väsjöstaden ska minsann inte ha lätt att nå vårt sportfält eller besöka Edsbergs centrum" kunde de också skrivit. Vi som vill sammanföra även framtidens invånare i kommunen får anledningen att motivera det.

måndag 8 oktober 2012

Bygg studentbostäder i Sollentuna!


Stockhomsområdet växer så det knakar. En trång sektor är tillgången till bostäder. Det gäller inte minst för dem som söker sig till Stockholm för att studera på universitetet eller på någon av Stockholms högskolor. Bostadsbristen bland studenter är stor och många söker sig till andra orter, eller kanske inte läser alls på högskolan, därför att det är så svårt att få bostad.
Sollentuna kommun bör därför medverka till att det byggs studentbostäder i kommunen. Sollentuna ligger geografiskt bra till i förhållande till Kista, där Tekniska högskolan bedriver högskoleutbildning, universitetet och högskolorna i innerstan. Att få studenter som kommuninvånare är också en bra investering för framtiden, så att banden mellan kommunen och näraliggande högskolor stärks. Det kan bidra till t ex att nya kunskapsintensiva företag startas i kommunen eller att på sikt högskoleverksamhet förläggs till kommunen.Sollentuna kommun har bestämt att medverka bl a genom detaljplanearbetet till att nya, enkla och billiga, ungdomsbostäder ska byggas. Detta är mycket bra men en viss andel av dessa bör reserveras för studenter. Inte minst i Silverdalsområdet är det angeläget att bygga studentbostäder.

fredag 5 oktober 2012

Mer återbruk, men till vem?

Sedan i våras har Myrorna en container på Smedbys återvinningscentral. Där kan man lämna säljbara prylar för återbruk.

Jag är en flitig användare av containern. Men samtidigt kritisk givare och lägger bara dit sånt jag själv vid behov skulle kunnat köpa själv.  Som besökare i loppis-landet runt Väddö så kan jag säga att det är ganska god kvalité på innehållet som ställs i containern.

Bilden är tagen i våras. Dagen innan var den tom. Ofta ser jag den fylld till taket och packat. Det är ingen överraskning att det som finns i botten inte har samma kvalité när det kommer ut.  Majoriteten slängs direkt enligt uppgift. Det positiva i förfarandet är ändå att "givaren" har trott sig göra en god gärning.

Miljövännen i mig tycker inte det känns bra.  Men jag har ingen lösning.