torsdag 18 oktober 2012

Stärkta åtgärder mot betygsinflation

Betygsinflation är negativt bl a eftersom det leder till en osäkerhet om man som elev verkligen har tillgodogjort sig nödvändiga kunskaper i ett visst ämne. Det kan också skapa orättvisor mellan elever. I en konkurrenssituation mellan skolor finns alltid risk för betygsinflation.  

Jag har som ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tagit initiativ till att kommunen ska motverka betygsinflation såväl i gymnasieskolan som vuxenutbildningen. Inom gymnasieskolan har jag efterfrågat en ordning med ”second opinion” när det gäller rättning av nationella prov.  

På nästa möte med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kommer därför nämnden att ta ställning till ett förslag från nämndens förvaltning att Rudbecksgymnasiet ska utvidga sitt samarbete som man redan har med Nacka gymnasium. Detta samarbete syftar till att säkra likvärdighet i bedömning av eleverna. Förslaget går ut på att lärare på den ena skolan i efterhand ska rätta ett urval av de nationella prov som genomförts och rättats på den andra skolan, i syfte att få en ”second opinion” av betygssättningen. Om avvikelser uppkommer finns skäl att analysera orsakerna till detta och se över hur bedömningen görs. Jag kommer att föreslå att nämnden tillstyrker förslaget och att en sådan ordning införs.  

Det är viktigt att se arbetet med likvärdighet i bedömning, inklusive second opinion av nationella prov, som en del i skolornas kontinuerliga kvalitetsarbete. Det yttersta syftet är att säkra att eleverna får den kvalitet i utbildningen som de har rätt till.

Inga kommentarer: