fredag 16 augusti 2013

Höjning av läraryrkets status hotasFöljande inlägg av mig publicerades i "Vi i Sollentuna" i slutet av juni. Frågan om att skapa utrymme för höjda lärarlöner är central för våra möjligheter att utveckla skolan, såväl i Sollentuna som i Sverige!

”Nyligen har styrelsen i Kommunförbundet Stockholms län (KSL) beslutat att skolpengen för gymnasieskolorna i länet bör räknas upp med 2,3 procent 2014, vilket är lägsta möjliga nivå för att uppfylla läraravtalet. Det sänder en olycklig signal till lärare om möjligheterna att höja lönerna väsentligt i framtiden, och det räcker inte alls för att kompensera lärarnas löneökningar för 2012. En majoritet bestående av moderater och socialdemokrater drev igenom ärendet medan folkpartiet reserverade sig och krävde en uppräkning med 3 procent.     

Sedan 2011 har vi en gemensam gymnasieregion i Stockholms län, med en gemensam prislista om den skolpeng som bör gälla för respektive program. Uppräkningen av skolpengen har hittills gjorts efter konsumentprisindex vilket lett till att gymnasieskolorna fått göra betydande besparingar för att finansiera det nödvändiga lyftet av lärarnas löner som 2012 ökade med fyra procent. En särskild satsning på lärarlönerna är dock fortsatt nödvändig. Därför är det fel att ha en uppräkning av skolpengen som inte tar hänsyn till detta. Uppräkningen måste i stället baseras på en sammanvägning av lärarnas löneökningar och prisutvecklingen för lokaler, IT med mera, samt produktivitetsutvecklingen.  

Den kommunala gymnasieskolan i Sollentuna – Rudbeckskolan – är en bra skola med bra resultat. Antalet högskolebehöriga är över 95 % och eleverna har i snitt mer än väl godkänt. För en fortsatt bra utveckling är det viktigt att satsa på lärarna. Lärarlönerna måste öka! Det leder till än mer motiverade medarbetare och gör yrket mer attraktivt. Folkpartiet ska göra allt i sin makt för att stärka lärarlönerna på vårt kommunala gymnasium såväl redan 2014 som långsiktigt trots det olyckliga beslutet i KSLs styrelse. 

Anders Morin (FP)

Ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sollentuna”

Inga kommentarer: